ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • พัชรี แวงวรรณ
  • นิสากร วิบูลชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนต่อสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล

วิธีดำเนินการวิจัย : การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลัง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา พยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ทั้งหมดจำนวน 95 คน ดำเนินการศึกษา ระหว่าง เดือนตลุาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามสมรรถนะ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test

ผลวิจัย : สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลภายหลังเข้าร่วมการบูรณาการบริการ วิชาการกับการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการเข้าถึงชุมชน และด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมก่อนและหลังเข้าร่วมการบรูณาการ  พบว่า สมรรถนะ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวม หลังเข้าร่วมการบูรณาการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 4 ด้าน หลังเข้าร่วมการบูรณาการสูงกว่า ก่อนเข้าร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุป : การบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการจัดเรียนการสอนสามารถเสริมสร้างสมรรถนะการดูแล ผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลได้

คำสำคัญ :  บูรณาการ, สมรรถนะ, การดูแลผู้สูงอายุ, นักศึกษาพยาบาล

References

กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2557 Public Health Statistics A.D. 2014. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ; 2558.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2015. กรุงเทพฯ; 2558.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Old age [Internet]. (ม.ป.ท.). [เข้าถึงเมื่อ 15 ม.ค. 2561]. เข้าถึงได้จาก: https://www.britannica.com/science/old-age

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553 ). [เข้าถึงเมื่อ 15 ม.ค. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dop.go.th/th/laws/2/10/78.

ศิริพันธุ์ สาสัตย์. การพยาบาลผู้สูงอายุ: ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางในการดูแล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. การสำรวจประชากรสูงอายุใน ประเทศไทย พ.ศ. 2557 The 2014 survey of the older persons in Thailand. กรุงเทพฯ. บริษัท เท๊กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด; 2557.

วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม. แผนปฏิบัติงานประจำปี, มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ; 2560.

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. รายงานการประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559: การบริการ วิชาการ. มหาสารคาม: วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม; 2560.

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. รายงานการประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556. มหาสารคาม. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม; 2557.

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. รายงานการประชุม การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน. มหาสารคาม.วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม; 2557.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ. สวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; 2557.

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic learning). กรุงเทพฯ. เนชั่นแนล จีโอ กราฟฟิก; 2554.

วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์. เคล็ด(ไม่)ลับกับการเรียนรู้ ตามสภาพจริง(authentic learning) [อินเทอร์เนต].(ม.ป.ท.). [เข้าถึงเมื่อ 15`ม.ค. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bcnsurin.ac.th/knowledgemanagement/newsattach/13152 92551_%.

รัตนศิริ ทาโต. การวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์แนวคิด สู่การประยุกต์ใช้. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์; 2551.

สายสมร เฉลยกิตติ, จุฑารัตน์ บันดาลสิน, กุสุมา กังหลี, พรนภา คำพราว . การศึกษาการบูรณาการบริการ วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุข การเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก. วารสาร พยาบาลทหารบก 2557:15(3):421-429.

สุชาดา วงศ์สวาสดิ์, วารีวรรณ ศิริวาณิชย์. รายงาน การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมในวิชามนุษย์สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพสำหรับนักศึกษา พยาบาล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2556

ทิพวัลย์ อภิวัฒนนท์. การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาจิตวิทยา ทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2553;16(2):82-95.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-29