การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques

ผู้แต่ง

  • เป็นเอก ธงทอง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

ภาวะเปลือกตาตก, เปลือกตาตกแต่กำเนิด, เปลือกตาตกภายหลัง

บทคัดย่อ

บทนำ : ผู้ป่วยที่มีปัญหาเปลือกตาตกเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งปัญหาเปลือกตาตกอาจจะเกิดตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง การแก้ไขภาวะเปลือกตาตกสามารถช่วยให้การมองเห็นของผู้ป่วยดีขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษา  Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture, Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques

รูปแบบและวิธีวิจัยการศึกษาเชิงพรรณาแบบวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเปลือกตาตกจำนวน 107 ราย ในปี พ.ศ. 2561-2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน

ผลการศึกษา : ประสิทธิผลของการผ่าตัดทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ โดยต้นทุนของทั้ง 2วิธีเท่ากัน และจากค่า cost per effectiveness และค่า Incremental cost-effectiveness ratio แสดงให้เห็นว่า Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture เป็นวิธีที่มีค่าต้นทุนต่อประสิทธิผลที่ดีกว่า

สรุปผล : วิธี Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture ควรเป็นวิธีการผ่าตัดสำหรับเปลือกตาตกที่ควรเลือกเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques ในมุมมองของโรงพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

Tarjani Vivek Dave. Outcomes of Frontalis Sling Versus Levator Resection in Patients With Monocular Elevation Deficiency Associated Ptosis. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 2019;35(3):251-255

Dae Hwan Park. Comparison of levator resection and frontalis muscle transfer in the treatment of severe blepharoptosis. Annals of Plastic Surgery 2007 ;59(4):388-92.

Smith B, McCord CD, Baylis H. Surgical treatment of blepharoptosis. Am J Ophthalmol. 1969;68:92–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4978399/

Sakol PJ, Mannor G, Massaro BM. Congenital and acquired blepharoptosis. Curr Opin Ophthalmol. 1999;10:335–9.

Guercio JR, Martyn LJ. Congenital malformations of the eye and orbit. Otolaryngol Clin North Am. 2007;40:113–40. [PubMed] [Google Scholar]

Ben Simon GJ, Macedo AA, Schwarcz RM, Wang DY, McCann JD, Goldberg RA. Frontalis suspension for upper eyelid ptosis: Evaluation of different surgical designs and suture material. Am J Ophthalmol. 2005;140:877–85. [PubMed] [Google Scholar]

Betharia SM. Frontalis sling: A modified simple technique. Br J Ophthalmol. 1985;69:443–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Ramirez OM, Pena G. Frontalis muscle advancement: A dynamic structure for the treatment of severe congenital eyelid ptosis. Plast Reconstr Surg. 2004;113:1841–9. discussion 1850–1. [PubMed] [Google Scholar]

Hatt M, Anderson RL. Ptosis surgery: Anterior approach for levator aponeurosis shortening. Ophthalmologica. 1979;179:94–8. [PubMed] [Google Scholar]

Jordan DR, Anderson RL. The aponeurotic approach to congenital ptosis. Ophthalmic Surg. 1990;21:237–44. [PubMed] [Google Scholar]

Cates CA, Tyers AG. Outcomes of anterior levator resection in congenital blepharoptosis. Eye (Lond) 2001;15:770–3. [PubMed] [Google Scholar]

Anderson RL, Dixon RS. The role of Whitnall's ligament in ptosis surgery. Arch Ophthalmol. 1979;97:705–7. [PubMed] [Google Scholar]

Anderson RL, Jordan DR, Dutton JJ. Whitnall's sling for poor function ptosis. Arch Ophthalmol. 1990;108:1628–32. [PubMed] [Google Scholar]

Mercandetti M, Putterman AM, Cohen ME, Mirante JP, Cohen AJ. Internal levator advancement by Muller's muscle-conjunctival resection: Technique and review. Arch Facial Plast Surg. 2001;3:104–10. [PubMed] [Google Scholar]

Escalas P. Ptosis treated by resection of the Muller muscle: Analysis of a series of 51 patients. J Fr Ophtalmol. 2006;29:908–15. [PubMed] [Google Scholar]

จริยา เลิศอรรฆยมณี และอุบลรัยน์ สันตวัตร. งานวิจัยประเมินเศรษฐศาสตร์คลินิก.ใน: จริยา เลิศอรรฆยมณี, ประดิษฐ์ สมประกิจ, อุบลรัยน์ สันตวัตร, บรรณาธิการ. งานวิจัยทางคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: ไพศาลศิลป์การพิมพ์; 2543.หน้า 51-70.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-25