การดูแลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม: การประยุกต์แนวคิด FASTHUG และ BANDAIDS

Authors

  • สุพัตรา อุปนิสากร
  • จารุวรรณ บุญรัตน์

Keywords:

การดูแลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม, แนวคิด FASTHUG และ BANDAIDS. nursing care, medical critically ill patients, FASTHUG and BANDAIDS

Abstract

บทคัดย่อ

                บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของการเจ็บป่วยและให้การดูแลบุคคลแบบองค์รวม โดยใช้แนวคิด FASTHUG และ BANDAIDS ที่ประกอบด้วย 15 องค์ประกอบ คือ การให้อาหาร การดูแลจัดการความปวด การควบคุมระบบประสาท การป้องกันการเกิด
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ การจัดท่านอนให้ศีรษะสูงมากกว่า 30 องศา การป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารจากภาวะเครียด การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การดูแลเรื่องการขับถ่าย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว การส่งเสริมการนอนหลับ การป้องกันความพิการซ้ำซ้อนและวางแผนจำหน่าย การปกป้องถุงลมปอด การป้องกันการติดเชื้อ การประเมินและป้องกัน/ดูแลภาวะสับสนเฉียบพลัน การดูแลผิวหนังและจิตวิญญาณ โดยแนวคิดนี้เป็นตัวชี้วัดเชิงกระบวนการที่มีผลให้บรรลุตัวชี้วัดผลลัพธ์การดูแลรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยไอซียู

Abstract:

This article aims to review the model of care in medical critically ill patients, covering all aspects of the illness and holistic care. Using the concept of FASTHUG and BANDAIDS containing 15 components, that including Feeding, Analgesia, Sedation, Thromboembolic prevention, Head of the bed elevated, Stress ulcer prophylaxis, Glucose control, Bowels addressed or increased daily, Activity, Nighttime rest, Disability prevention and Discharge planning, Aggressive alveolar maintenance, Infection prevention, Delirium assessment and treatment, Skin and Spiritual care. The concept is that the process indicator that effective to outcome indicator in Intensive care unit.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-09-22

How to Cite

1.
อุปนิสากร ส, บุญรัตน์ จ. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม: การประยุกต์แนวคิด FASTHUG และ BANDAIDS. TJNC [Internet]. 2014 Sep. 22 [cited 2022 Dec. 9];29(3):19-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27075

Issue

Section

บทความวิชาการ