กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย

Authors

  • จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
  • ขวัญจิต คุปตานนท์
  • นพพร ว่องสิริมาศ

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช้วิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย ข้อมูลหลักได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีภาวะหัวใจวายจำนวน 35 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกับกระบวนการให้รหัส

ผลการศึกษาพบ “กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย” แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 “ปฏิเสธความจริง” ระยะนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกทางลบ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายปฏิเสธการวินิจฉัยของแพทย์และทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ว่าการวินิจฉัยของแพทย์ไม่ถูกต้อง ระยะที่ 2 “เผชิญหน้าและไม่ยอมแพ้” ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ทำให้รับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเอง จึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้และเผชิญปัญหาร่วมกับครอบครัว และปฏิบัติตามการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้ต้องประสบปัญหาหลายครั้งแต่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ระยะที่ 3 “พึงพอใจกับชีวิต”ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายปรับมุมมองความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ในทางบวก ดำเนินชีวิตตามปกติร่วมกับการมีภาวะหัวใจวาย วางแผนชีวิตสำหรับครอบครัวและวาระสุดท้ายของตนเอง

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นมุมมองใหม่ที่ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่บุคลากรในทีมสุขภาพให้เกิดความเข้าใจ และสามารถพัฒนารูปแบบที่เฉพาะในการดูแลจิตใจและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะหัวใจวายได้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย

คำสำคัญ: การจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ, คุปตานนท์ ข, ว่องสิริมาศ น. กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];26(4):108. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740