การหาค่าแก้พลังงานสำหรับการวัดปริมาณรังสีบุคคลจากรังสีบีตาด้วยแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot

ผู้แต่ง

  • ประพัฒน์ ลาภเจริญกิจ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

InLight®nanoDot OSL, personal dosimeter

บทคัดย่อ

       อุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี เพื่อตรวจจับปริมาณรังสีที่ได้รับจากการปฏิบัติงานประจำ โดยอุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลชนิดแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot ได้ถูกนำมาให้บริการสำหรับประเมินค่าปริมาณรังสีบุคคลเฉพาะตำแหน่ง เพื่อความถูกต้องของการประเมินปริมาณรังสีบุคคลที่รังสีบีตาจำต้องมีการหาค่าแก้พลังงาน (Correction factor) จึงได้ศึกษาโดยนำแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot มาฉายรังสีบีตาด้วยสารกัมมันตรังสี Sr-90 ที่ปริมาณรังสี 0, 5, 10, 15 และ 20 millisievert (mSv) พบว่าค่าแก้พลังงานของรังสีบีตา จากการศึกษานี้เท่ากับ 2.90 และทำให้ค่าความแตกต่างปริมาณรังสีลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 0.20 ถึง 2.93 การศึกษานี้แสดงว่าการประเมินปริมาณรังสีบุคคลควรดำเนินการหาค่าแก้พลังงานสำหรับการตรวจวัดปริมาณรังสี เพื่อความถูกต้องและได้ค่าที่ใกล้เคียงกับปริมาณรังสีที่ได้รับก่อนนำไปใช้ในงานบริการต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Botter-Jensen L, McKeever SWS, Wintle AG. Optically stimulated luminescence dosimetry. Amsterdam: Elsevier Science B.V.; 2003.

Landauer. Personal dosimetry performance testing for InLight dosimetry conducted at Pacific Northwest National Laboratory. Glenwood, IL: Landauer; 2006

Whole Body Dose, Algorithm for the Landauer. InLight basic-OSLN dosimeter, Revision: InLight_Basic_OSNL_

N_2008 09/19/08. Gaithersburg, MD: Validated by National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP); 2008.

International Atomic Energy Agency. Calibration of radiation protection monitoring instruments. Vienna: IAEA; 2000.

Sudchai W, Thierrattanakul S, Jianklang S, Termsuk C. Nanodot dosimeter for extremity monitoring service in Thailand. Progress in 4th Asian and Oceanic Congress for Radiation Protection; 2014 May 12-16. Kuala Lumpur,

Malaysia: AOCRP; 2014.

International Atomic Energy Agency. Assessment of occupational exposure due to external source of radiation: safety guide. Vienna: IAEA; 1999.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2018

ฉบับ

บท

รายงานจากห้องปฏิบัติการ