เผยแพร่แล้ว: 13-04-2020

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะของประเทศไทย

อรพิณ ทนันขัติ, อังคณา กริชพิทักษ์เงิน, สุเมธ เที่ยงธรรม, สรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์, รุ่งทิพย์ เจือตี๋

85-96

ประสิทธิผลของรูปแบบบริการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา

ยุพิน โจ้แปง, สุนทรี คงสวัสดิ์, อรพรรณ อัศวกุล, รวิวรรณ พวงพฤกษ์, ปริพัส เนตรนี, กาญจน์ทิชา นามพิมาย

97-107