การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการใช้ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางช่องคลอดและอมใต้ลิ้นในการยุติการตั้งครรภ์ล้มเหลวระยะแรก

ผู้แต่ง

  • Premrudee Ariyanon, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จในการยุติการตั้งครรภ์ ระยะเวลาที่ใช้ และผลข้างเคียงในการใช้ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางช่องคลอดและอมใต้ลิ้นในการยุติการตั้งครรภ์ล้มเหลวระยะแรก

วัสดุและวิธีการ: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มในหญิงตั้งครรภ์ล้มเหลวระยะแรกอายุครรภ์จนถึง 12 สัปดาห์ ที่ได้รับยามิโซพรอสตอล 600 ไมโครกรัม อมใต้ลิ้นหรือยามิโซพรอสตอล 600 ไมโครกรัม เหน็บในช่องคลอด ถ้ายังไม่เกิดการแท้ง ให้ซ้ำได้ทุก 3 ชั่วโมง กรณีอมใต้ลิ้น และทุก 6 ชั่วโมงกรณีเหน็บในช่องคลอด รวมไม่เกิน 3 ครั้ง

ผลการวิจัย: ประสิทธิผล ระยะเวลา และผลข้างเคียงของการแท้งจากการใช้ยามิโซพรอสตอลทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาการท้องเสียพบมากในกลุ่มที่ใช้ยามิโซพรอสตอลอมใต้ลิ้น ผลข้างเคียงอื่นคล้ายกันในทั้ง 2 กลุ่ม เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ ไข้ ตกเลือด ปวดศีรษะ และการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน

สรุป: การใช้ยามิโซพรอสตอลอมใต้ลิ้นมีประสิทธิผลเหมือนกับการใช้ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางช่องคลอด ผลข้างเคียงทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงกัน มีเรื่องท้องเสียที่พบในกลุ่มอมใต้ลิ้นมากกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Premrudee Ariyanon, M.D., กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. สูติ-นรีเวชวิทยา

References

1. Child TJ, Thomas J, Rees M, et al. Morbidity of first trimester aspiration termination and the seniority of the surgeon. Hum reprod 2001;16(5):875-8.

2. Xia W, She S, Lam TH. Medical versus Surgical Abortion Methods for Pregnancy in China: A Cost-minimization Analysis. Gynecol Obstet Invest 2011;72:257-63.

3. Chung TKH, Cheung LP, Chang AMZ. Spontaneous abortion: a randomized controlled trial comparing surgical evacuation with conservative management using misoprostal. Fertility and sterility 1999;71(6):1054-9.

4. Bugalho A, Bique C, Almeida L, et al. The effectiveness of intravaginal misoprostol in inducing abortion after eleven weeks of pregnancy. Stud Fam Plann 1993;24:319-23.

5. Jain JK, Mishell DR. A comparison of intravaginal misoprostol with prostaglandin 2 for termination of second-trimester pregnancy. N Engl J Med 1994;331:290-3.

6. Fletcher HM, Mitchell S, Simeon D, et al. Intravaginal misoprostol as a cervical ripening agent. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:641-4.

7. Fletcher H, Mitchell S, Frederick J, et al. Intravaginal misoprostol versus dinoprostone as cervical ripening and labor-inducing agents. Obstet Gynecol 1994;83:244-7.

8. Paul M, Schaff E, Nichols M. The roles of clinical assessment, human chorionic gonadotropin assays, and ultrasonography in medical abortion practice. Am J Obstet Gynecol 2000;183(2):s34-s43.

9. ภัทรามาส เลิศชีวกานต์, สุชยา ลือวรรณ. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์. LAST UPDATED ON 15 OCTOBER 2012. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 57. เข้าถึงได้จาก URL: http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 7 8 6 :ultrasonography-in-obstetric-emergencies&catid=45&Itemid=561

10. คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ. 2550-2552. ข้อแนะนำการใช้ยา misoprostal ในทางสูติกรรม. 2552. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 57. เข้าถึงได้จาก URL:
http://www.rtcog.or.th/html/photo/CPG_631128.pdf

11. Tongsong T, Wanapirak C, Srisomboon J, et al. Transvaginal ultrasound in threatened abortions with empty gestational sacs. Int J Gynaecol Obstet 1994;46(3):297-301.

12. Nyberg DA, Laing FC, Filly RA. Threatened abortion: sonographic distinction of normal and abnormal gestation sacs. Radiology 1986;158(2):397-400.

13. Levi CS, Lyons EA, Zheng XH, et al. Endovaginal US: demonstration of cardiac activity in embryos of less than 5.0 mm in crown-rump length. Radiology 1990;176(1):71-4.

14. Pennell RG, Needleman L, Pajak T, et al. Prospective comparison of vaginal and abdominal sonography in normal early pregnancy. J Ultrasound Med 1991;10(2):63-7.

15. Luise C, Jermy K, May C, et al. Outcome of expectant management of spontaneous first trimester miscarriage: observational study. BMJ 2002;324:873-5.

16. Machtinger R, Stockheim D, Seidman DS, et al. Medical treatment with misoprostol for early failure of pregnancies after assisted reproductive technology: a promising treatment option. Fertility and Sterility 2009;91(5):1881-5.

17. Saichua C, Phupong V. A randomized controlled trial comparing powdery sublingual misoprostal and sublingual misoprostal tablet for management of embryonic death or anembryonic pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2009;280:431-5.

18. Tang OS, Miao BY, Lee SWH, et al. Pilot study on the use of repeated doses of sublingual in termination of pregnancy: efficacy and acceptability. Hum Reprod 2002;17:654-8.

19. Tang OS, Nga WN, Ng EHY, et al. A prospective randomized study to compare the use of repeated doses of vaginal with sublingual misoprostal in the management of first trimester silent miscarriages. Hum Reprod 2003;18(1):176-81.

20. Sonsanoh A, Chullapram T. Comparison of Sublingual and Vaginal Misoprostal for Termination of Early Pregnancy Failure: A Randomized Controlled Trial. Thai J Obstet Gynaecol 2014;22:128-36.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-21

Most read articles by the same author(s)