ความสุขในการทำงาน, อาจารย์พยาบาล,Nursing Instructors and Work Happiness

Main Article Content

บุญญาภา โพธิ์เกษม

Abstract

บทคัดย่อ

     อาจารย์พยาบาลมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเตรียมและจัดทำงานเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรองสถาบันให้ครบถ้วน ด้วยภาระงานที่มีมากทำให้อาจารย์พยาบาลมีเวลาส่วนตัวลดลงการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมทั้งเรื่องงานและส่วนตัว ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล บทความนี้บรรยายและอภิปรายถึงความหมายและความสำคัญของความสุขในการทำงาน องค์ประกอบ การประเมิน และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข รวมทั้งแนวทางในการสร้างความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลแก่อาจารย์พยาบาล ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล รวมทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล ใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป เพื่อให้อาจารย์พยาบาลมีความสุขในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสามัคคี ความรักและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันของบุคคลากร ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและพัฒนางานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


Nursing Instructors and Work Happiness

Boonyapa Pokasem*

Abstract

Nursing instructors have several responsibilities, including teaching both in classes and clinics, providing academic services, conducting and developing research in response to teaching and learning activities as well as supporting and maintaining Thai culture. Moreover, paperwork for academic quality assurance and nursing institute accreditation also need to be prepared and completed. With this workload, nursing instructors have decreased their personal time. Proper time management for duties may influence the work happiness of nursing instructors. This article describes and discusses the definition and importance of work happiness, composition, assessment, influencing factors on happiness, as well as suggestions for improving work happiness for nursing instructors. It would provide useful information for nursing instructors, nursing education administrators and persons interested in this topic to use for further studies. Ultimately, nursing instructors would have improved work happiness which would result in strengthening of the organization and better job development.


* A Faculty Member of Nursing Administration Division, Faculty of Nursing, Burapha University

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
โพธิ์เกษม บ. ความสุขในการทำงาน, อาจารย์พยาบาล,Nursing Instructors and Work Happiness. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 8];25(1):13-24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36153
Section
บทความวิจัย