การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม

Main Article Content

นพพร ชายหอมรส

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ ศึกษาเปรียบเทียบการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนัก ในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการที่มีอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะ ที่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 ทำการรักษาด้วยการนวดไทยแบบทั่วไป กลุ่มที่ 2 ทำการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสำนัก ทั้ง 2 กลุ่มทำการรักษาการนวดไทยที่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้ paired t – test และ independent samples t- testผลการวิจัยพบว่า


1)ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะ ที่มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม เข้ารับการรักษาการนวดไทยแบบทั่วไป ก่อนและหลังการนวด มีระดับความรู้สึกปวดของผู้มารับการนวด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


2) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะ ที่มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม เข้ารับการรักษาการนวดไทยแบบราชสำนัก ก่อนและหลังการนวด มีระดับความปวดตามความรู้สึกของผู้มารับการนวด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


3) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะ ที่มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม เข้ารับการรักษาการนวดไทยแบบทั่วไปและการนวดแบบราชสำนัก หลังการนวด มีระดับความปวดตามความรู้สึกของผู้มารับการนวด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


4) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะ ที่มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม เข้ารับการรักษาการนวดไทยแบบทั่วไป และการนวดไทยแบบราชสำนัก มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ