การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า

Main Article Content

กชกร ทองมาก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบของการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า คือ มะลิ พิกุล บุนนาค สารภี และเกสรบัวหลวง 2) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพิกัดเกสรทั้งห้า ทำการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบเอทานอลจากพิกัดเกสรทั้งห้า ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และหาปริมาณฟีนอลิกรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu โดยมีกรดเเกลลิกเป็นสารมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสารกลุ่มแอนทราควิโนน อัลคาลอยด์ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ และคูมารินสามารถพบได้ในสารสกัดหยาบของพืชทั้งห้าชนิด โดยพบว่า สารสกัดหยาบเกสรบัวหลวงและกรดแกลลิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่ค่า IC50 เท่ากับ 0.82 µg/mL และ 0.72 µg/mL ตามลำดับ สารสกัดหยาบสารภีมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด เฉลี่ย 84.50±0.37 mgGAE.G-1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ