เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

องค์ความรู้และตำรับยาโรคหอบหืดของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอทวี หมันหมาด

ศรินทร์รัตน์ จิตจำ, สิริรัตน์ เลาหประภานนท์, เรวัตร์ ส่งแสง, ฐิติวรดา แก้วจะระ

75-92

บทบรรณาธิการ

สุภัทรา กลางประพันธ์