บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ในปี 2564 วารสารหมอยาไทยวิจัยได้ปรับเปลี่ยนจำนวนการรับบทความต่อฉบับเพิ่มเป็น 10 เรื่อง และเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเป็น 3 ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้นิพนธ์ที่สนใจการตีพิมพ์เผยแพร่และให้เนื้อหามีความทันสมัยรวมทั้งเป็นไปตามประกาศใหม่ขอการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยเป็นบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่นเดิม ซึ่งในฉบับนี้มีนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบไคร้หอม 2) ประสิทธิผลของยาทาพระเส้นในการบรรเทาปวดจากโรคหัวไหล่ติด 3) การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่มสมุนไพรบํารุงมือ 4) ความปลอดภัยและผลการใช้ท่าฤๅษีดัดตนในการรักษาร่วมในโรคข้อเข่าเสื่อม 5) การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า 6) องค์ความรู้และตำรับยาโรคหอบหืดของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอทวี หมันหมาด 7) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดพิกัดตรีสมอ พิกัดตรีสัตกุลา พิกัดตรีผลสมุฏฐาน 8) การศึกษาลักษณะทางมหภาค จุลภาค และคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของรากสลิด 9) การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และปกิณกะจำนวน 1 เรื่อง คือ ที่มาสรรพคุณตัวยาในตำราการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาสมุนไพรอบเชย


ขอแสดงความยินดีกับทีมบรรณาธิการฯ ในการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.วาริณี แสงประไพ และอาจารย์ ดร.สุภัทรา กลางประพันธ์ กองบรรณาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในวารสารหมอยาไทยวิจัยจักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ