ประสิทธิผลของยาทาพระเส้นในการบรรเทาปวดจากโรคหัวไหล่ติด

Main Article Content

นิติรัตน์ มีกาย

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบกึ่งทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาทาพระเส้นต่อโรคการบรรเทาอาการหัวไหล่ติดกับผู้ป่วยโรคหัวไหล่ติดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีอาสาสมัครตอบรับการเข้าร่วมวิจัยจำนวน 28 คน อาสาสมัครทายาบริเวณหัวไหล่ วันละ 2 ครั้ง เวลาเช้า-เย็น ติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน ประเมินผลก่อนและหลังการใช้ยาด้วยแบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเจ็บปวด Visual Analog Scale (VAS) และประเมินผลพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ด้วยเครื่องมือ Thai Arthrometric Navigator Scale  (TAN Scale) สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired sample t-test


ผลการวิจัยพบว่าระดับความเจ็บปวดหลังจากการใช้ยาทาพระเส้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-Value < 0.001) ระดับพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในท่ายกแขนขึ้นไปด้านหน้าและท่ากางแขนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (P-Value < 0.001) ด้านความปลอดภัยพบว่ามีเพียงอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงจากผลการวิจัยยาทาพระเส้นตำราพระโอสถพระนารายณ์สามารถบรรเทาอาการปวดจากโรคหัวไหล่ติดทำให้ความสามารถในการใช้งานแขนดีขึ้นองศาการเคลื่อนไหวของข้อหัวไหล่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ