การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า

Main Article Content

กชกร ทองมาก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้าคือ มะลิ พิกุล บุนนาค สารภี และเกสรบัวหลวง 2) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพิกัดเกสรทั้งห้าทําการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบเอทานอลจากพิกัดเกสรทั้งห้า ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และหาปริมาณฟีนอลิกรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu โดยมีกรดเเกลลิกเป็นสารมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสารกลุ่มแอนทราควิโนน อัลคาลอยด์ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ และคูมารินสามารถพบได้ในสารสกัดหยาบของพืชทั้งห้าชนิด โดยพบว่า สารสกัดหยาบเกสรบัวหลวงและกรดแกลลิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่ค่า IC50เท่ากับ 0.82μg/mL และ 0.72μg/mL ตามลําดับ สารสกัดหยาบสารภีมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุดเฉลี่ย 84.50±0.37 mgGAE.G-1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ