ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม และ ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของ สารสกัดพิกัดตรีสมอ พิกัดตรีสัตกุลา พิกัดตรีผลสมุฏฐาน

Main Article Content

ศุภรัตน์ ดวนใหญ่

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมในสมุนไพรพิกัดตรี จำนวน 3 พิกัด คือพิกัดตรีสมอ พิกัดตรีสัตกุลา พิกัดตรีผลสมุฏฐาน ที่มีประวัติในการใช้เป็นยามาตั้งแต่โบราณทำการทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radial scavenging capacity assay (DPPH assay) วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin Ciocalteu reagent method และหาปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม จากการศึกษา พบว่า สารสกัดที่แสดงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ สารสกัดเอทานอลของสมุนไพรพิกัดตรีสมอ มีค่า EC50 เท่ากับ 4.46 ± 0.93 µg/ml และสารสกัดเอทานอลของพิกัดตรีสมอ พบ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์รวมมากที่สุด คือมีค่าเท่ากับ 18.527 ± 0.169 มิลลิกรัมกรดแกลลิกเทียบเท่าต่อกรัมน้ำหนักสมุนไพรแห้ง และ 3.935 ± 0.102 มิลลิกรัม  เควอซิทินเทียบเท่าต่อกรัมน้ำหนักสมุนไพรแห้ง ตามลำดับ จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สารสกัดเอทานอลของพิกัดตรีสมอเป็นสมุนไพรกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการนำมาศึกษาและวิจัยต่อยอดด้านเภสัชวิทยาเพื่อการพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ทางยาต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ