Vol. 47 No. 1 (2022): January-March 2022

					View Vol. 47 No. 1 (2022): January-March 2022

วารสารกรมการแพทย์ กลับมาพบกับท่านผู้อ่านเป็นประจำ พร้อมเรื่องราวหลากหลายในด้านการแพทย์ เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน และในวาระอันเป็นมงคลที่กรมการแพทย์ครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2565 นี้ เรื่องเด่นประจำฉบับ จึงเป็นเรื่องราวของความเป็นมา ของกรมการแพทย์นับแต่วันถือกำเนิดในปี พ .ศ. 2485 จนถึงปัจจุบัน ผู้อ่านจะได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่การวางรากฐานด้านสาธารณสุข ถึงงานและขอบข่ายการทำงาน กระทั่งการพัฒนาทางด้านวิชาการ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรระดับนานาชาติในที่สุด การ ไล่เลียงประวัติศาสตร์แห่งงานและหน้าที่ กระทั่งปูชนียบุคคลที่ สร้างคุณานุประโยชน์ในอดีต เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ อัน เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและ ในอนาคต มิเพียงเท่านั้น ในวารสารฉบับนี้ ยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราว และพัฒนาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ เป็นการให้ความรู้ เปิดโลกทัศน์ และให้มุมมองทางวิชาการ ทุก ท่านจะได้เห็นถึงความทุ่มเท ความพยายามของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใหม่ ๆ นิพนธ์ต้นฉบับทุกเรื่องใน วารสารกรมการแพทย์นี้ ล้วนให้ความรู้ด้านวิชาการที่มีคุณค่ายิ่ง บุคลากรด้านการแพทย์ทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเทกับงานใน หน้าที่ สมกับการยืนหยัดตั้งมั่นเป็นระยะเวลาถึง 80 ปีของการก่อตั้ง กรมการแพทย์ และหวังให้ประชาชนไทยทุกค นห่าง ไกลจากโรคภัย ไข้เจ็บ รวมถึงโรคระบาดทั้งปวง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อม ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป

Published: 31-03-2022

Original Article