การพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาบาดแผลด้วยระบบดูดสุญญากาศ

ผู้แต่ง

  • ศรัญญา จุฬารี
  • จันทร์ทิรา เจียรณัย
  • รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
  • จินตนา ตาปิน

คำสำคัญ:

การดูแลบาดแผล, แรงดูดสุญญากาศ, บทบาทพยาบาล

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันวิทยาการด้านการรักษาบาดแผลมีความก้าวหน้ามากขึ้น การรักษาแผลด้วยแรงดูดสุญญากาศเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม และถือเป็นนวัตกรรมการดูแลแผลขั้นสูงที่ช่วยส่งเสริมการหายของแผล และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและครอบครัว บทความนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลบาดแผลด้วยวิธีแรงดูดสุญญากาศโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) หลักการทำงานของระบบสุญญากาศ 2) ประโยชน์ของการรักษาแผลด้วยแรงดูดสุญญากาศ 3) ข้อห้ามในการใช้แรงดูดสุญญากาศในการรักษาแผล 4) กลไกการหายของแผลจากการทำงานของระบบสุญญากาศ และ 5) บทบาทพยาบาลในการดูแลบาดแผลด้วยวิธีใช้แรงดูดสุญญากาศ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30