ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ผู้แต่ง

  • ธิดาจิต มณีวัต กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม, พยาบาล, แผนกฉุกเฉิน, โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

บทคัดย่อ

ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemmas [EtD])  เกิดขึ้นกับพยาบาลเมื่อผู้รับบริการไม่ได้มีความต้องการและเป้าหมายตรงกับทีมให้การรักษา วิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ และความถี่ของ EtD ของพยาบาลจากสถานการณ์ที่กำหนด ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นพยาบาลจำนวน 136 คน ที่ได้รับเลือกตามเกณฑ์ คือ ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 5 แห่งในภาคใต้ มากกว่า 1 ปี สถานการณ์ที่กำหนด คือ เมื่อผู้ป่วย และ/หรือ ญาติ 1) ปฏิเสธการรักษา 2) ไม่ฉุกเฉินแต่ต้องการรับบริการแบบฉุกเฉิน 3) จำเป็นต้องรับการผ่าตัดด่วนแต่มีปัญหาค่ารักษาพยาบาล และ 4) ได้รับคำสั่งให้ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .90) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลมี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความถี่และผลกระทบของประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ทดสอบความเที่ยงด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก ได้เท่ากับ .91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบบรรยาย  ผลการวิจัย  พบว่า ผลกระทบของ EtD ในสถานการณ์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 7.68, SD = 1.55) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนความถี่ของการเผชิญกับ EtD  ที่เกิดขึ้นมากที่สุด ในสถานการณ์ที่ 1 และ 2 คือ บางครั้ง (ร้อยละ 44.9 และ 39.7 ตามลำดับ)  ในสถานการณ์ที่ 3 และ 4 คือ นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 39.0  และ 40.4 ตามลำดับ) โดยสรุปแล้วพยาบาลประเมินว่าสถานการณ์การได้รับคำสั่งให้ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพมีค่าเฉลี่ยผลกระทบจาก EtD มากที่สุดและมีความถี่ในการเกิดน้อยที่สุด คือ นาน ๆ ครั้ง เท่านั้น ส่วนความถี่ในการเกิด EtD ที่พบมากที่สุด คือ บางครั้ง จึงสามารถนำผลนี้มาประกอบการออกแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ EtD และสมรรถนะจริยธรรมทางการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไทยรัฐออนไลน์. (2564). พยาบาลเตือน หลังเจอญาติยัดบุหรี่ในข้าวกล่องส่งให้ผู้ป่วยโควิด-19 (คลิป). สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/society/2211436

สุภรัณยา เทพนิมิตร, พัชรําภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ, และกุสุมา กังหลี. (2561). การพัฒนาเชิงจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 136-142. สืบค้นจาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/143980/106520

สมร พูนขวัญ. (2564). ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา. วารสารพยาบาล, 70(2), 1-9. สืบค้นจาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/245989/170810

สมร พูนขวัญ, อรัญญา เชาวลิต, และทัศนีย์ นะแส. (2560). กลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 37(4), 1-9. สืบค้นจาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/107731

Abdolmaleki, M., Lakdizaji, S., Ghahramanian, A., Allahbakhshian, A., & Behshid, M. (2019). Relationship between autonomy and moral distress in emergency nurses. Indian Journal of Medical Ethics, 4(1), 20–25. https://doi.org/10.20529/IJME.2018.076

Abelsson, A., & Lindwall, L. (2018). Ethical dilemmas in prehospital emergency care – from the perspective of specialist ambulance nurse students. International Journal of Ethics Education, 3, 181-192. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40889-018-0055-5.pdf

Abraham, J. A., & Abraham, S. P. (2021). Patient freedom to choose or refuse treatment: Is autonomy upheld?. Human Journals, 19(1), 121-134. Retrieved from http://www.ijsrm.humanjournals.com

Al-Otmy, S. S., Abduljabbar. A. Z., Al-Raddadi. R. M., & Farahat, F. (2020). Factors associated with non-urgent visits to the emergency department in a tertiary care center, western Saudi Arabia: Cross-sectional study. BMJ Open Access, 10(10), 1-6. Retrieved from https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/10/e035951.full.pdf

Baskin, L. W. (2020). Patient advocacy: A tool for resolving ethical issues for patients that use the emergency department for chronic care management. Online Journal of Health Ethics, 16(2), 1-6. Retrieved from https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1249&context=ojhe

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical ethics (7th ed.). New York: Oxford University Press.

Bey, V. (2015). Common nursing ethics dilemmas in ER Nursing. Retrieved from https://www.americanmobile.com/nursezone/nursing-news/common-nursing-ethics-dilemmas-in-er-nursing/

Chala, W. (2017). Ethical dilemmas and decision-making process in emergency departments: Experience of physicians in public hospital Addis Ababa, Ethiopia, Master Thesis, 6, 1-48. Retrieved from http://etd.aau.edu.et/bitstream/handle/123456789/1920/Wakuma%20Chala.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heiser, G. (2015). End of life ethical dilemmas. Journal of Excellence in Integrated Writing Courses at Wright State, 1, 1-6. Retrieved from http://www.corescholar.libraries.wright.edu/biw

Idil, H., Turgay Yılmaz Kilic, T. Y., Toker, I., Turan, K. D., & Yesilaras, M. (2018). Non-urgent adult patients in the emergency department: Causes and patient characteristics. Turkish Journal of Emergency Medicine, 18(2), 71-74. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452247317301632?via%3Dihub

Jimmenze-Herrana, M., & Axe lesson, C. (2014). Some ethical conflicts in emergency care. Nursing Ethic, 22(5), 548-560. Retrieved from http://www.nej.sagepub.com

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. doi.org/10.1177/001316447003000308

Lateef, F. (2008). Ethics in the Emergency Department. Ethics & Medicine, An International Journal of Bioethics, 24(2), 87-96. Retrieved from http://www.findarticles.com

Leite, H. (2020). The impact of non-urgent patients in emergency departments' operations. International Journal of Quality & Reliability Management, 38(4), 932-954. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQRM-01-2020-0016/full/html

Marco, C. A., Jay, M. Brenner, J. M., Kraus, C. K., Norine, A., McGrath, N. A., & Derse, A. R. (2017). Refusal of emergency medical treatment: Case. Annals of Emergency Medicine, 70(5), 696-703. Retrieved from https://ems.mesacounty.us/contentassets/43d5e0a1b2d4431f8eb6d90c3a776d2a/refusal-of-emergency-medical-treatment-article

McClelland, M. (2015). "Ethics: Harm in the emergency department - ethical drivers for change". The Online Journal of Issues in Nursing, 20(2). doi: 10.3912/OJIN.Vol20No02EthCol01

McElroy, S. (2012). Ethical consideration in Emergency Nursing. Retrieved from https://www.elitecme.com/resource-center/nursing/ethical-considerations-in-emergency-nursing

Micek, M. A. (2016). "Ethical ilemmas when refusing medical treatment: Modernized bioethical principle of autonomy". Undergraduate Theses and Capstone Projects, 3, 1-25. Retrieved from https://digitalshowcase.lynchburg.edu/utcp/112

Mentzelopoulos1, S. D., Slowther, A. M., Fritz, Z., Claudio Sandroni, C., Xanthos, T., Callaway, C., . . . Leo, B. (2018). Ethical challenges in resuscitation. Intensive Care Medicine, 44, 703-716. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00134-018-5202-0.pdf

Obembe, T. A., Levin, J., & Fonn, S. (2021). Prevalence and factors associated with catastrophic health expenditure among slum and non-slum dwellers undergoing emergency surgery in a metropolitan area of South Wester Nigeria. PLoS One, 31, 1-21. Retrieved from file:///D:/Users/Downloads/journal.pone.0255354.pdf

O’Keeffe, C., Mason, S., Jacques. R., & Nicholl, J. (2018). Characterizing non-urgent users of the emergency department (ED): A retrospective analysis of routine ED data. PLoS ONE, 13(2). Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192855

Punjani, N. L. (2018). And ethical dilemmas: Do not resuscitate. Journal on Nursing, 3(2), 23-24. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322702573

Rueda, F. E. G., Hoyos, A. S., Echeverri, L., Mdl, P., Balocco, B. A. L., & Parra, M. A. M. (2018). Frequency of do-not-resuscitate orders in a Level 4 University Hospital. Universitas Medica, 59(2), 1-8. Retrieved from http://www.scielo.org.co/pdf/unmed/v59n2/en_0041-9095-unmed-59-02-00024.pdf

Salway, R. J., Valenzuela, R., Shoenberger, J. M., Mallon, W. K., & Viccellio, A. (2017). Emergency department (ED) overcrowding: Evidence-based answers to frequently asked questions. Revista Médica Clínica Las Condes, 28(2), 213-219. Retrieved from https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0716864017300354?token

Simon, J. S., Kraus, C., Rosenberg, M., Wang, D. H., Clayborne, E. P., & Derse, A. R. (2017). Futile care -an emergency medicine approach: Ethical and legal considerations. Annals of Emergency Medicine, Nov;70(5), 707-713. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.06.005

Trisyani, V., & Windsor, C. (2019). Expanding knowledge and roles for authority and practice boundaries of Emergency Department nurses: A grounded theory study. International Journal of Qualitative Study on Health and Well-being, 14(1), 1-12. doi: 10.1080/17482631.2018.1563429

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-30