การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพ

  • ศิริอร สินธุ
  • รวมพร คงกำเนิด
  • กุลระวี วิวัฒนชีวิน
Keywords: การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพ และศึกษาความแตกต่างของ เพศ อายุ ประสบการณ์การทำงาน การได้รับการอบรม ระดับ
ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชนของรัฐทั่วประเทศ จำานวน 1200 คน
ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการทำ หัตถการด้านการให้ยา ปฏิบัติการดูแลฉุกเฉินด้านหัวใจและหลอดเลือด และด้านการหายใจ ร้อยละ 95.8, 70.1 และ 59.3 ตามลำาดับ
การทดสอบความแตกต่างแบบไคสแควร์ของการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ
(p<.05) ดังนี้ 1) พยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ได้รับ และไม่ได้รับการเข้าร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการการ
แพทย์ฉุกเฉินมีการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่แตกต่างกันทั้งการให้ยา หัตถการด้านการหายใจ และหัตถการ
ด้านหัวใจและหลอดเลือด 2) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับต่างกัน จะมีการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหัตถการหัวใจหลอดเลือด และการให้ยาแตกต่างกัน 3) พยาบาลวิชาชีพหญิง และชายมีความ
แตกต่างกันในการทำาหัตถการด้านการหายใจ และด้านหัตถการหัวใจและหลอดเลือด 4)พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ
ต่างกันจะมีการปฏิบัติการช่วยชีวิตด้านหัตถการหัวใจ และหลอดเลือดที่แตกต่างกัน
ควรมีการฝึกอบรมการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติงานการการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างมีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.