ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 

- เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

   ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

- การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อซิฟิลิส และมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา

   อภิษฎา รัศมี, จุไรรัตน์ รัตนเลิศนาวี

- ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา

   ภูโมกข์ อัมพวา

- การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

  พรชัย คูวิวัฒนชัย, สุรัตน์ดา มอโท

- ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงในพื้นที่ 12 จังหวัด ของประเทศไทย พ.ศ.2557

   สหภาพ พูลเกษร, ถนอม นามวงศ์

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-26

บทความพิเศษ