นิพนธ์ต้นฉบับวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

- ลักษณะการใช้วิธีเลี่ยงคำเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

- การประเมินประสิทธิภาพของวิธี In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จากตัวอย่างปัสสาวะ

- อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจ
ด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA)

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-14

การประเมินประสิทธิภาพของชุดน้ำยา In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จากตัวอย่างปัสสาวะ ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ศิวิมล ภูมินิยม, บุศรา บำรุงศักดิ์, กรศิริ บุญประเทือง, พงศธร แสงประเสริฐ, รุ่งนภา เหลืองประสิทธิ์, ณัฐพล งามจิรธรรม, รสพร กิตติเยาวมาลย์

9-20