ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (2021): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

					ดู ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (2021): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

นิพนธ์ต้นฉบับวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

- การเลี่ยงคำและการใช้วิธีคำเลี่ยงในการสื่อสารกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

- การประเมินประสิทธิภาพของวิธี In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จากตัวอย่างปัสสาวะ

- อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA)

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-14

ฉบับเต็ม

บทความพิเศษ