ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-19

บทความพิเศษ

  • แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล พ.ศ. 2562

    ลัดดา เหมาะสุวรรณ, มณีรัตน์ ภูวนันท์, จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล, อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์, นลินี จงวิริยะพันธุ์, สุนทรี รัตนชูเอก, เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร, สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร, ศิรินุช ชมโท, อรวรรณ เอี่ยมโอภาส, พัชราภา ทวีกุล, นพร อึ้งอาภรณ์, ปาจรีย์ ลิ่มทองแท่ง, สุรณัฐ แก้วณิมีย์, ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล, สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, อรภา สุธีโรจน์ตระกูล, เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร, สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
    10-39

บทความทบทวนวิชาการ