เผยแพร่แล้ว: 16-04-2020

สายพันธุ์เชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ระบาดในศูนย์การฝึกอบรมทหารเรือ จังหวัดชลบุรี โดยสาเหตุจากแหล่งน้ำดื่ม

เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต, ชลธิชา กาวิดำ, ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์, สมชาย แสงกิจพร, นาโอคัชซึ ทาเคดะ, มาซาซิ ทัชชึมิ, โคจิ อิชิ, ลี แทง ซัง, จงกลนี วงศ์ปิยะบวร

143-151

การศึกษา Charge Variants ในยาชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วย Capillary Isoelectric Focusing

วิชชุดา จริยะพันธุ์, ฐิตาภรณ์ ภูติภินโยวัฒน์, สายวรุฬ จดูรกิตตินันท์

171-180

การประเมินความเสี่ยงแคดเมียมจากการบริโภคประจำวันของคนไทย

พนาวัลย์ กลึงกลางดอน, ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์, กรรณิกา จิตติยศรา, นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์, เขมิกา เหมโลหะ

181-198

สายพันธุ์ของไวรัสเดงกีในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559

ชวลิต เกียรติวิชชุกุล, วัชรินทร์ ศรีสกุล, จิราพร ศรีสกุล

199-208