ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-3 (2559): มกราคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-3 (2559): มกราคม - ธันวาคม

          สำหรับสรรพสิทธิเวชสารฉบับรวมเล่ม ปี 2559 นี้ มีงานวิจัยต้นฉบับ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การศึกษา ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดดำาสมองอุดตันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 2) ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยในที่มีโรคทางจิตเวชร่วมกับโรคทางกายที่เข้ารับบริการใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างปี พ.ศ.2556-2558 และ 3) การศึกษาการปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากรในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี นอกจากนั้นยังมีบทความวิชาการเรื่องการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และบทความพิเศษเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตสมองตายและบริจาคอวัยวะ ซึ่งคิดว่าน่าจะก่อประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในฉบับ หน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-03

ฉบับเต็ม

บทความฟื้นวิชา