ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - เมษายน

					ดู ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - เมษายน

          สวัสดีครับ พบกันในฉบับแรกของปี 2566 เนื้อหาในฉบับนี้เป็นงานวิจัย 3 เรื่องที่น่า
สนใจ เรื่องแรกเป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือดหลังคลอดระหว่างการประเมิน
ด้วยสายตาและการใช้ถุงตวงเลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่คลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม เรื่องที่สองเป็นการเปรียบ
เทียบผลการผ่าตัดมดลูกระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องและการผ่าตัดส่องกล้องทาง
ช่องคลอดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องที่สามเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ให้วิตามินบี 1 ขนาดสูงทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุราที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
          หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้เพิ่มเติมบ้างไม่มากก็น้อย อย่าลืมดูแล
สุขภาพกันด้วยในช่วงที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2566 Vol.44 No.1 January-April 2023
                                   นพ.อาคม อารยวิชานนท์
                                           บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-26

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ