การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก

Main Article Content

อุบลรัตน์ ระวังโค
สมภัทร ศรไชย

Abstract

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลการนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่สองของการคลอด   ในงานวิจัยนี้ ผลลัพธ์ของฝีเย็บ  หมายถึง ความยืดหยุ่นของฝีเย็บ และการฉีกขาดของฝีเย็บ  ทำการศึกษาในมารดาที่มาฝากครรภ์และคลอดปกติเป็นครั้งแรก โดย น้ำหนักของทารกแรกเกิดอยู่ในช่วง 2,500-3,300 กรัม ณ โรงพยาบาลพิมาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556   โดยทำการสุ่มตัวอย่าง อย่างเป็นระบบแบบไม่ทดแทน  ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมจำนวน 29 ราย ได้รับการดูแลในการเตรียมคลอดและการป้องกันการฉีกขาดของฝีเย็บตามมาตรฐานของโรงพยาบาล  สำหรับกลุ่มทดลองได้จำนวนตัวอย่าง 28 ราย ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมและได้รับการสอนการนวดฝีเย็บด้วยตนเองด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ทำการนวดเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที จนถึงเจ็บครรภ์คลอด  ผู้วิจัยได้สร้างวิธีการวัดความยืดหยุ่นของฝีเย็บขึ้นโดยมีค่าความเที่ยงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.80 ผลการวิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS พบว่า

     1.     ความยืดหยุ่นของฝีเย็บ ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นของฝีเย็บ เพิ่มขึ้น 3.25 เซนติเมตร จากเมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ถึงระยะที่สองของการคลอดที่ station +3  และกลุ่มทดลองมีความยืดหยุ่นของฝีเย็บ เมื่ออายุครรภ์ 37 สัปดาห์ และระยะที่สองของการคลอดที่ station +3 มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001)

     2.    กลุ่มทดลองมีระดับการฉีกขาดของฝีเย็บน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001) แม้ว่าจำนวนครั้งการตัดฝีเย็บไม่แตกต่างกัน (p > .05)

     3.    กลุ่มทดลองมีเวลาในระยะที่สองของการคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)

            ผลจากการศึกษาครั้งนี้เสนอว่า  การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้ในการเตรียมคลอด เพื่อลดอุบัติการณ์ตัดฝีเย็บ ความรุนแรงของการฉีกขาดของฝีเย็บ และลดระยะเวลาในการคลอดทารกได้

 

Perineal Massage with Virgin Coconut Oil on Perineal Outcomes and  Duration of 2nd Stage of Labour in Normal Primiparous Mothers*

Ubonrat Rawangkho**

Sommapat Sornchai***

Abstract

     This experimental research using randomized control trial, aimed at comparing the effects of perineal massage with virgin coconut oil on perineum outcomes and duration of 2 nd stage of labour. This study defined perineal outcomes were perineal integrity and level of perineum laceration. The subjects were primiparous mothers who attended antenatal clinic and gave normal delivery of  2,500 -3,300 grams newborns at Phimai Hospital from November 2012 to April 2013. The subjects were selected by the simple random sampling without replacement approach. The control group, 29 subjects received standard childbirth preparation and safe perineum protocol. While the experimental group, 28 subjects were taught to self-perineal massage with virgin coconut oil, 10-minutes per day from 36 weeks of gestation until started labour pain.  The perineal integrity measure technique was developed by the researcher which reliability tested was 0.80.  Using SPSS program, the results of the study were

     1. The mean perineal integrity in the experimental group was 3.25 cm up from 36 weeks of  gestation to at the station +3 during 2 nd stage of labour.  Moreover, the perineal integrity of theexperimental group was more flexible than those of the control group with statistical significance at 37 weeks of gestation and at the station +3 during 2 nd stage of labour (p< 0.001).

     2. The level of perineum laceration of the experimental group was less than those of the control group with statistical significance (p< 0.001) even though the number of episiotomy was not different (p > 0.05).

     3. The duration of 2 nd stage of labour in the experimental group was less  than those of the control group with statistical significance (p < 0.001).    

            The outcomes of this study showed that perineum massage with virgin coconut oil can be used in childbirth preparation to decrease incidence of episiotomy, severity of perineal trauma and duration of second stage of labour.   

 

Keywords : perineal massage, virgin coconut oil, perineal integrity, perineal trauma, second stage of labour

*Thesis, Master Degree of Nursing Science in Advanced Midwifery, Khon Kaen University   

**Professional leveled Nurse, Phimai Hospital  

***Assistant Professor Dr. Faculty of Nursing, Khon Kaen University   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ระวังโค อ, ศรไชย ส. การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 7];25(2):25-39. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/39496
Section
บทความวิจัย