Vol. 43 No. 5 (2018): September-October

					View Vol. 43 No. 5 (2018): September-October

สวัสดีครับ กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเดิม สำหรับวารสารกรมการแพทย์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่เต็มเปี่ยมครบเครื่องไปด้วยเนื้อหาสาระมากมายภายใต้แวดวงสาธารณสุขไทย ซึ่งทางทีมงานยังคงคัดสรรทุกเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้อ่านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับในฉบับนี้ ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับโรคมะเร็งจาก “โรงพยําบําลมะเร็งอุบลรําชธํานี” สำหรับการถ่ายทอดเนื้อหาเชิงบทความที่อ่านเป็นอย่างยิ่ง อาทิคอลัมน์ “เรื่องเด่นประจำฉบับ” บทความวิชาการที่ร้อยเรียงมาจากการทำงานและการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบจริงจังอย่างแท้จริง ได้แก่ เรื่องที่ 1 บทบาทของงานรังสีร่วมรักษาต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี, เรื่องที่ 2 มีอะไรใหม่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (New model in cervical cancer screening) และเรื่องที่ 3 รายงานผลการสำรวจความชุกแผลกดทับในผู้ป่วยมะเร็ง (Prevalence survey of Pressure ulcer in cancer patients At UbonRatchatani Cancer Hospital)คอลัมน์ “Innovation” นำเสนอถึงนวัตกรรมสำหรับการตรวจหามะเร็งเต้านมที่คิดค้นขึ้นเพื่อสุภาพสตรี กับโมเดลจำลอง 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม (Big Breast by Triple Touch) ที่เป็นผลงานที่น่าชื่นชมของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจากนั้นขอพาคุณผู้อ่านไปร่วมรับฟังเรื่องราวอันน่ายกย่องของ เรืออํากําศโทนํายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ หนึ่งในบุคคลต้นแบบทางการแพทย์ และถือเป็นผู้บุกเบิกโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีในช่วงเริ่มต้น ในคอลัมน์ “Hall Of Fame” ซึ่งจะเป็นคำสัมภาษณ์บอกเล่าผ่านทางนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคนปัจจุบัน ที่มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดท่านในช่วงหนึ่งและทิ้งท้ายด้วยคอลัมน์ “Hospital Visit” กับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และรับทราบถึงการบริหารจัดการภายในส่วนต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้ก้าวสู่อีกหนึ่งสถาบันสำคัญด้านโรคมะเร็งของประเทศไทยแล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-10-2018

Original Article