Vol. 45 No. 1 (2020): January-March

หน้าปกปีที่ 45 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 วารสารกรมการแพทย์

บทบรรณาธิการ
วารสารกรมกำรแพทย์ ฉบับนี้ (มกราคม-มีนาคม) เป็นฉบับต้อนรับปี 2563 มาพร้อมกับเรื่องราวอันน่ากังวลกับเรื่องของสุขภาพประชาชนชาวไทยและประชาชน ทั่วทั้งโลก นั่นคือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น วารสารกรมการแพทย์ของเราฉบับนี้ จึงนำเสนอเรื่องโควิด-19 เป็นเรื่องเด่นประจำ ฉบับ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงยารักษาโควิด-19 ที่อยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตามควรปฏิบัติตามหลักวิชาการทางการแพทย์ที่แนะนำและข่าวสารที่ได้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยการล้างมือ กินของร้อน และ ใช้ช้อนส่วนตัว รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและ ไม่เข้าไปบริเวณที่มีความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ มิเพียงเท่านั้น วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ยังเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ อีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้องรังต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เป็นต้น นอกจากบทความที่เป็นองค์ความรู้ด้าน โรคแล้ว ยังมีความรู้ที่หลากหลายในเชิงเศรษฐศาสตร์ การรับรู้ ทัศนคติกับสุขภาพ ดังนั้น บทความนี้จึงมีความสำคัญและน่าสนใจ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และ บุคคลทั่วไปก็จะได้รับประโยชน์ ความรู้ทางวิชาการ เช่นเดียวกัน แล้วพบกันฉบับหน้า พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคย

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
บรรณาธิการ

Published: 30-06-2020

Original Article