ติดต่อ

ห้องสมุดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ผู้รับผิดชอบหลัก

นงนุช รักชื่อดี
บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4705

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

เดชพล กุลัตถ์นาม
เบอร์โทรศัพท์ 044-511757 ต่อ 21118