Announcements

กองบรรณาธิการจะส่งผลงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ไปให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบรรณาธิการ หากไม่ส่งผลงานกลับตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการเผยแพร่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index และฉบับตีพิมพ์สำหรับผู้นิพนธ์ 2 ฉบับ
ทางวารสารคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจะเรียกเก็บก่อนส่งกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5,000 บาท ทั้งนี้หากบทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางบทความจะส่งเงินค่าดำเนินการกลับคืน 2,000 บาท
โดยกองบรรณาธิการกำหนดให้โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารตามระบุเท่านั้น
บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 284-0-46384-9
ชื่อบัญชี วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์