วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มค.-เมย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค.)  และฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.) และเผยแพร่ทาง website https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index

โดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

กุลลดา เลียวเสถียรวงค์, ปทมพร อภัยจิตต์

605-616

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัณณทัต บนขุนทด, ปิยลักษณ์ จันทร์สม, ชญานิศ เขียวสด, วาสนา จันทร์ดี, กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร, กัลยา มั่นล้วน

617-625

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

อรกัญญา ฟังสูงเนิน, ระวีวัฒน์ นุมานิต, ศิริพร ชมงาม, อังสนา ศิริวัฒนเมธานนท์, โสภา บุตรดา

627-638

ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

ปภาวรินทร์ มีชนะ, สุภารัตน์ ลัทธ์ธรรม, ชุมศรี ต้นเกตุ, ปัณณทัต บนขุนทด, สุกัญญา บุรวงศ์, ถาวรีย์ แสงงาม, รังสันต์ ไชยคำ

639-648

ดูทุกฉบับ