วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มค.-เมย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค.)  และฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.) และเผยแพร่ทาง website Https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index

โดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Vol. 35 No. 1 (2020): January - April

Published: 2020-04-30

Attitudes of Nurses Towards on Supporting Roles in Primary Health Care System

Atiya Sarakshetrin, Suchada Nimwatanakul, Chularat Howharn, Thawatchai Yeunyow

27-42

Efficacy of 1,000 Days Miracle Program on Child Developments

Sirinrat Sangsirilak, Akekalak Sansirilak

87-99

Prognostic Factors of Early and Late Mortality Rate in Community Acquired Sepsis

Prakasit Tensit, Jayanton Patumanond, Sukee Phoblarp, Chalisa Nuntasunti, Thanita Montri

101-109

View All Issues