วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มค.-เมย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค.)  และฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.) และเผยแพร่ทาง website https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index

โดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสุรินทร์

กัลยรัตน์ สังข์มรรทร, ศศิธร กระจายกลาง, เพ็ญจันทร์ วันแสน

327-342

รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ

วัจมัย สุขวนวัฒน์, รุจิรดา เศาจวุฒิพงศ์, ปราชญาวติ ยมานันตกุล

375-389

การเปรียบเทียบแบบวัดความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิตยาวดี อินทรางกูร, ปิยะอร รุ่งธนเกียรติ, ประภาพรรณ สาวีรัมย์, กัญปะนา ภาพยนตร์

403-411

ดูเล่มทุกฉบับ