เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file are in Microsoft Word document file Doc or Docx Extension format and Portable Document Format (PDF)
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Author Guidelines

ศึกษารูปแบบการเขียนบทความและวิธีการส่งบทความ คลิกที่นี่

Privacy Statement

ข้อมูลรายชื่อ อีเมลล์ต่าง ๆ ที่ได้ถูกทำการกรอกเข้าสู่ระบบของวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้โดยหน่วยงานหรือบุคคลอื่น