ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

คำชี้แจงสำหรับผู้เขียนบทความ

            วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์   ยินดีรับบทความวิชาการด้านการแพทย์    การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ โดยบทความที่ส่งมาจะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น สำหรับบทความที่มีการศึกษาในคน ต้องได้รับการพิจารณารับรองการวิจัยแล้วจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จากหน่วยงานนั้น ๆ โดยมีเอกสารแนบมาด้วย

            กำหนดการออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

            ฉบับที่  1           เดือน มกราคม – เมษายน

            ฉบับที่  2           เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

            ฉบับที่ 3            เดือนกันยายน – ธันวาคม

การเตรียมต้นฉบับ พิมพ์ตามหัวข้อดังนี้

 1. Title Pages (ปกชื่อเรื่อง)
 2. บทคัดย่อ, เรื่องย่อ
 3. เนื้อเรื่อง
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. เอกสารอ้างอิง
 6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
 7. Title Pages ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

-  ชื่อเรื่อง (ไม่เกิน 40 ตัวอักษร)

-  ชื่อผู้นิพนธ์ทุกท่าน พร้อมทั้งคุณวุฒิ (สูงสุด)

-  สถานที่ทำงาน

- ชื่อและที่อยู่ของผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบในการเตรียมต้นฉบับ

- E-mail address ผู้นิพนธ์หรือผู้ประสานงานการเตรียมต้นฉบับ

 1. บทคัดย่อ (Abstract)

            -  เรื่องย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คำ ภาษาอังกฤษไม่เกิน 250 คำ

            -  การเตรียมบทคัดย่อ พิมพ์ตามหัวข้อดังนี้

           

 

 

 

 

1.     Background

:  บทนำ

2.     Objective

: วัตถุประสงค์

3.     Methods / Research design/Measurement/

Statistics

: วิธีการศึกษา วัดผลและวิเคราะห์ทางสถิติ Case report,   retrospective, Prospective, randomized trial

4.     Results

: ผลการศึกษา

5.     Conclusion

: สรุป

6.     Keywords

: คำสำคัญ ดัชนีเรื่อง

 

 1. เนื้อเรื่อง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3,000 คำ ใช้ฟอนต์อักษร TH SarabunPSK หรือ Angsana New ขนาด 14

            3.1 บทความพิเศษ  ผู้เขียนมักจะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่ง และใช้ประสบการณ์นี้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่หนึ่งของเรื่องนั้น

            3.2 นิพนธ์ต้นฉบับ  ความจะเขียนเป็นลำดับเป็นข้อๆ ได้แก่ บทคัดย่อ บทนำสั้นๆ (เหตุผลที่ทำการศึกษานี้ รวมทั้งวัตถุประสงค์) วัสดุ (หรือผู้ป่วย) วิธีการ ผลวิจารณ์ และผลสรุปโดยทั่วไปความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3,000 คำ (ไม่เกิน 12 หน้า)

            3.3  รายงานผู้ป่วย  ควรประกอบด้วย บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์ และผลสรุปข้อคิดเห็นสรุป รายงานผู้ป่วยอาจเขียนเป็น 2 แบบ คือ รายงานโดยละเอียดหรือรายงานอย่างสั้น เพื่อเสนอข้อคิดเห็นบางประการที่น่าสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ มีการแสดงออกทางคลินิกหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มพิเศษที่ช่วยการวินิจฉัยหรือการรักษา

            3.4 สิ่งประดิษฐ์  ต้นฉบับชนิดนี้เน้นรายละเอียดของส่วนประกอบและวิธีทำเครื่องมือนั้นๆ และกล่าวถึงข้อดี ข้อเสียของการใช้เครื่องมือ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยสนับสนุนอย่างสมบูรณ์เหมือนกับนิพนธ์ต้นฉบับ “สิ่งประดิษฐ์” มีดังนี้  บทคัดย่อ บทนำ รวมทั้งวัตถุประสงค์ วัสดุ และวิธีการ วิจารณ์

            3.5  บทความฟื้นฟูวิชาการ  ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียนบทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย

 1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่ก็ได้
 2. 5. เอกสารอ้างอิง (References)

            ควรเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือวารสารของไทยที่อยู่ในระบบศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai journal citation index, TCI) การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวยก(superscript)ด้านหลังข้อความหรือหลังชื่อบุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างอิง โดยใช้หมายเลข 1 สำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลำดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้คำย่อในเอกสารอ้างอิง

            ชื่อวารสารที่อ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index Medicus ทุกปี หรือใน เว็บไซด์ https://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html  การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี้

            5.1  วารสารวิชาการ

            ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร.  ปีที่พิมพ์ : ปีที่ : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

            วารสารภาษาไทย  ชื่อผู้นิพนธ์ ให้ใช้ชื่อเต็มทั้งชื่อและสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็นปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษชื่อสกุลก่อน ตามด้วยตัวอักษรตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรองถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียงหกคนแรก (ในระยะแรกถ้าผู้นิพนธ์บทความตรวจหารายชื่อของผู้นิพนธ์เอกสารอ้างอิงไม่ครบ 6 ชื่อ ขอแจ้งบรรณาธิการทราบด้วย) แล้วตามด้วย et al. (วารสารอังกฤษ) หรือ และคณะ (วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใช้ในวารสารนั้นๆ เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลยท้าย ดังตัวอย่าง

                        1) วิทยา  สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี  เงินตรา, ปรานี  มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ  เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.  การสำรวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2540.  วารสารวิชาการสาธารณสุข  2541;7:20-6.

                        2) Parkin DM., Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friendl HP, et al.  Childhood leukemia in Europe after Chernobly: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

                       

5.2  หนังสือ ตำรา หรือรายงาน

                  5.2.1  หนังสือหรือตำราผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม

                        ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.

                        -  หนังสือแต่งโดยผู้นิพนธ์

                        1)  ธงชัย  สันติวงษ์.  องค์กรและผู้บริหาร ฉบับแก้ไขปรับปรุง.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ; 2535.

                        2)  Ringven MK, Bond D.  Gerontology and leadership skills for nurse.  Albay (NY) : Delmar Publishers : 1996.

                        -  หนังสือมีบรรณาธิการ

                        1)  วิชาญ  วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย, บรรณาธิการ.  เวชปฏิบัติผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.

                        2)  Norman IJ, Redfern SJ, editors.  Mental Health care for eldple.  New york : Churchill Livingstone ; 1996.

                  5.2.2  บทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา

                        ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ใน:ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์. หน้า.

 • เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.  การให้สารน้ำและเกลือแร่.  ใน : มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถีอรุณ, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ.  กุมารเวชศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์ ; 2540. หน้า 424-7.
 • Phillip SG, Whisnant JP. Hypertension and stroke and stroke.  In : Laragh JH., Banner BM., editors.  Hypertension : pathophysiology Diagnosis and management.  2nd.ed.  New York : Raven Press ;  p.465-78.

5.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

                        5.3.1  บทความวิชาการ

                        ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร [ชนิดของสื่อ]  ปีที่พิมพ์ [ วัน เดือน ปีที่ค้นข้อมูล]; ปีที่ (เล่มที่) : [จำนวนภาพ].  แหล่งข้อมูล.

 • Morse SS.  Factors in the emergence of infectious diseases.  Emerge Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from : URL:https://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html.
 • เฉลียว สัตตมัย. โปรแกรมเตรียมคลอดโดยใช้แนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ต่อผลลัพธ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก.  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ [วารสารออนไลน์] ม.ค. – เม.ย.2554 [สืบค้น 31 ส.ค. 2554] ; 26(1):[16 หน้า]. เข้าถึงได้จาก :URL:https://thailand.digitaljournal.Org/index.php./MJSSB/article/view/7073.

5.3.2 รายงานการวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

            1) CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM].  Reeves JRT, Maibach H.  CMEA Multimedia Group.  Producers.  2nd.rd.  Version 2.0.  Sad Diego:CMEA;1995.

 

 1. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ

            6.1  ตาราง

                        -  แยกแต่ละตารางออกจากเนื้อหาบทความ ตารางละหนึ่งหน้ากระดาษ เนื้อหาไม่ควรซ้ำซ้อนกับข้อมูลในเนื้อหาบรรยายและไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย

                        - ชื่อตาราง ให้เรียงเลขที่ตามลำดับเนื้อหาของบทความ มีคำอธิบายสั้นๆ แต่ได้สาระครบถ้วนของเนื้อหาตาราง

                        -  หัวคอลัมน์  เป็นตัวแทนอธิบายข้อมูลในคอลัมน์ ควรจะสั้นๆ และอธิบายรายละเอียดในเชิงอรรถ (footnote) ใต้ตาราง

                        -  แถว (rows)  เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับคอลัมน์ หัวแถว (row headings) ใช้เป็นตัวเอียงจะทำให้เด่นชัด

                        - เชิงอรรถ  จะเป็นคำอธิบายรายละเอียดที่บรรจุในตารางได้ไม่หมด ไม่ควรใช้เลขกำกับเพราะอาจสับสนกับเลขกำกับของเอกสารอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายตามลำดับดังนี้

*  † ‡  §  ¶  II

                        -  ตารางควรมีความสมบูรณ์ โดยไม่ต้องหาความหมายเพิ่มเติมในบทความ ดังนั้นชื่อตารางควรสั้นได้ใจความ คอลัมน์เรียงลำดับความสำคัญ

                        -  บทความหนึ่งเรื่องไม่เกิน 3-5 ตาราง หรือเนื้อหา 1,000 คำต่อ 1 ตาราง

            6.2  ภาพและแผนภูมิ

                        ภาพและแผนภูมิจะสื่อความหมายได้ชัดเจน เน้นจุดสำคัญ และมีประสิทธิภาพ

                        - ภาพหรือแผนภูมิต้องคมชัด เป็นภาพขาว-ดำ ภาพสีไม่ควรใช้

                        - ขนาดโดยทั่วไปใช้ 5 x 7 นิ้ว ไม่ควรใหญ่เกิน 8 x 10 นิ้ว ไม่ตัดขอบ ไม่ติดกับกระดาษรอง ไม่เขียนรายละเอียดหลังรูปภาพ ไม่ม้วนรูปภาพ ควรทำเครื่องหมายเล็กๆ ไว้ที่ขอบรูปภาพและเขียนคำอธิบายไว้ต่างหาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การส่งต้นฉบับ
 2. เอกสารที่ผู้เขียนต้องนำส่งประกอบด้วย

                        -  แบบฟอร์มการขอนำส่งบทความ / งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร 1 ชุด

                       -  ใบรับรองการได้รับอนุมัติให้ทำการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานที่เป็นสถานที่ทำการวิจัย(กรณีบทความทำการศึกษาในคน)

 1. ส่งเอกสารดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/login หรือส่งทางไปรษณีย์ที่

 

 

 

กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร 31000

โทร. 044-615002 : 4705

E-mail : nongnuchbr14@gmail.com

Submission website  : https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/login

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การจัดส่งผลงานตีพิมพ์และค่าดำเนินการ

                        กองบรรณาธิการจะส่งผลงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ไปให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบรรณาธิการ หากไม่ส่งผลงานกลับตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

                        บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการเผยแพร่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index และฉบับตีพิมพ์สำหรับผู้นิพนธ์ 2 ฉบับ

                        ทางวารสารคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจะเรียกเก็บก่อนส่งกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3,000 บาท ทั้งนี้ไม่ว่าบทความนั้นจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ และค่าดำเนินการจัดตีพิมพ์ 2,000 บาท เมื่อบทความได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

                        โดยกองบรรณาธิการกำหนดให้โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารตามระบุเท่านั้น

                                    บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 284-0-46384-9

                           ชื่อบัญชี วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

                                    กระทำการโดยนางสาวพัชรี/นายเชาวน์วัศ/นางนงนุช

 1. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ โดยวิธีปกปิด (double – blind)
 3. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารหรือวารสารอื่นใด
 4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร
 5. เมื่อกองบรรณาธิการตอบรับตีพิมพ์บทความ บทความจะส่งไปที่โรงพิมพ์เพื่อจัดรูปแบบเตรียมพร้อมสำหรับการตีพิมพ์ และส่งกลับไปให้ผู้นิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง การพิสูจน์อักษรครั้งสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์เอง กองบรรณาธิการไม่มีนโยบายการปรับแก้บทความหลังจากได้ตีพิมพ์บทความแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอนำส่งบทความ / งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ลงในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

 

 1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................

ข้อมูลผู้นิพนธ์

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................

วุฒิการศึกษา (ภาษาไทย).........................................................(ภาษาอังกฤษ)............................................

ตำแหน่ง (ภาษาไทย)................................................................(ภาษาอังกฤษ).............................................

สถานที่ทำงาน / สถาบัน (ภาษาไทย)...........................................................................................................

สถานที่ทำงาน / สถาบัน (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................................

                              ..................................................................................................................................

E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์..............................................................................................................................................

(กรณีมากกว่า 1 คน)

 1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................

ข้อมูลผู้นิพนธ์

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................

วุฒิการศึกษา (ภาษาไทย).........................................................(ภาษาอังกฤษ)............................................

ตำแหน่ง (ภาษาไทย)................................................................(ภาษาอังกฤษ).............................................

สถานที่ทำงาน / สถาบัน (ภาษาไทย)...........................................................................................................

สถานที่ทำงาน / สถาบัน (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................................

                              ..................................................................................................................................

E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์..............................................................................................................................................

ID LINE ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                         ลงชื่อ ......................................................(เจ้าของผลงานวิชาการ)

ลงชื่อ ......................................................(ผู้ร่วมจัดทำผลงานวิชาการ)