Information For Librarians

คำชี้แจงสำหรับผู้เขียนบทความ

          วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์   ยินดีรับบทความวิชาการด้านการแพทย์    การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ โดยบทความที่ส่งมาจะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น สำหรับบทความที่มีการศึกษาในคน ควรได้รับการพิจารณารับรองการวิจัยแล้วจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

          กำหนดการออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

          ฉบับที่  1          เดือน มกราคม – เมษายน

          ฉบับที่  2         เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

          ฉบับที่ 3                   เดือนกันยายน – ธันวาคม

การเตรียมต้นฉบับ พิมพ์ตามหัวข้อดังนี้

 1. Title Pages (ปกชื่อเรื่อง)
 2. บทคัดย่อ, เรื่องย่อ
 3. เนื้อเรื่อง
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. เอกสารอ้างอิง
 6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
 7. Title Pages ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

-  ชื่อเรื่อง (ไม่เกิน 40 ตัวอักษร)

-  ชื่อผู้นิพนธ์ทุกท่าน พร้อมทั้งคุณวุฒิ (สูงสุด)

-  สถานที่ทำงาน

- ชื่อและที่อยู่ของผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบในการเตรียมต้นฉบับ

- E-mail address ผู้นิพนธ์หรือผู้ประสานงานการเตรียมต้นฉบับ

 1. บทคัดย่อ (Abstract)

          -  เรื่องย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คำ ภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คำ

          -  ระบุ Key words หรือ short pharses 2-5 คำ

          2.1  คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อมาตรฐานใหม่ (Structured Abstract)

          บทคัดย่อมาตรฐานแบบใหม่เป็นบทคัดย่อที่แสดงถึงขั้นตอนในการศึกษาวิจัย โดยสรุปช่วยให้อ่านเข้าใจง่ายและไม่ตกหล่น เนื้อหาใจความที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมต้นฉบับ พิมพ์ตามหัวข้อดังนี้

1.       Title

: ชื่อเรื่อง

2.       Background

:  บทนำ

3.       Objective

: วัตถุประสงค์

4.       Methods / Research design/Measurement/

Statistics

: วิธีการศึกษา วัดผลและวิเคราะห์ทางสถิติ Case report,   retrospective, Prospective, randomized trial

5.       Results

: ผลการศึกษา

6.       Conclusion

: สรุป

7.       Keywords

: คำสำคัญ ดัชนีเรื่อง

 

 1. เนื้อเรื่อง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3,000 คำ

          3.1 บทความพิเศษ  ผู้เขียนมักจะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่ง และใช้ประสบการณ์นี้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่หนึ่งของเรื่องนั้น

          3.2 นิพนธ์ต้นฉบับ  ความจะเขียนเป็นลำดับเป็นข้อๆ ได้แก่ บทคัดย่อ บทนำสั้นๆ (เหตุผลที่ทำการศึกษานี้ รวมทั้งวัตถุประสงค์) วัสดุ (หรือผู้ป่วย) วิธีการ ผลวิจารณ์ และผลสรุปโดยทั่วไปความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3,000 คำ โดยประมาณ (ไม่เกิน 12 หน้า)

          3.3  รายงานผู้ป่วย  ควรประกอบด้วย บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์ และผลสรุปข้อคิดเห็นสรุป รายงานผู้ป่วยอาจเขียนเป็น 2 แบบ คือ รายงานโดยละเอียดหรือรายงานอย่างสั้น เพื่อเสนอข้อคิดเห็นบางประการที่น่าสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ มีการแสดงออกทางคลินิกหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มพิเศษที่ช่วยการวินิจฉัยหรือการรักษา

          3.4 สิ่งประดิษฐ์  ต้นฉบับชนิดนี้เน้นรายละเอียดของส่วนประกอบและวิธีทำเครื่องมือนั้นๆ และกล่าวถึงข้อดี ข้อเสียของการใช้เครื่องมือ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยสนับสนุนอย่างสมบูรณ์เหมือนกับนิพนธ์ต้นฉบับ “สิ่งประดิษฐ์” มีดังนี้  บทคัดย่อ บทนำ รวมทั้งวัตถุประสงค์ วัสดุ และวิธีการ วิจารณ์

          3.5  บทความฟื้นฟูวิชาการ  ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียนบทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย

          3.6  ย่อวารสาร  อาจย่อมาจากบทความภาษาต่างประเทศ หรือภาษาไทยที่ตีพิมพ์ไม่นานนัก และอาจจะเติมบทวิจารณ์ของผู้ย่อหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้วยในรูปแบบเช่นเดียวกับ Year book

 1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
 2. 5. เอกสารอ้างอิง (References)

          การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บด้านหลังข้อความหรือหลังชื่อบุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างอิง โดยใช้หมายเลข 1 สำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลำดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้คำย่อในเอกสารอ้างอิง

          ชื่อวารสารที่อ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index Medicus ทุกปี หรือใน เว็บไซด์ https://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html  การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี้

          5.1  วารสารวิชาการ

          ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร.  ปีที่พิมพ์ : ปีที่ : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

          วารสารภาษาไทย  ชื่อผู้นิพนธ์ ให้ใช้ชื่อเต็มทั้งชื่อและสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็นปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษชื่อสกุลก่อน ตามด้วยตัวอักษรตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรองถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียงหกคนแรก (ในระยะแรกถ้าผู้นิพนธ์บทความตรวจหารายชื่อของผู้นิพนธ์เอกสารอ้างอิงไม่ครบ 6 ชื่อ ขอแจ้งบรรณาธิการทราบด้วย) แล้วตามด้วย et al. (วารสารอังกฤษ) หรือ และคณะ (วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใช้ในวารสารนั้นๆ เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลยท้ายตามตัวอย่างดังนี้

                    5.1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ

                   1) วิทยา  สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี  เงินตรา, ปรานี  มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ  เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.  การสำรวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2540.  วารสารวิชาการสาธารณสุข  2541;7:20-6.

                   2) Parkin DM., Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friendl HP, et al.  Childhood leukemia in Europe after Chernobly: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

                    5.1.2 องค์กรเป็นผู้นิพนธ์

                   1)  คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย.  เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายของโรคระบาดการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ.  แพทย์สภาพสาร  2538;24:190-204.

                    5.1.3 ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์

                   1) Cander in south Africa [editorial].  S Afr Med J  1994;48:15.

                    5.1.4  บทความในฉบับแรก

                   1) วิชัย  ตันไพจิตร.  สิ่งแวดล้อม โภชนาการกับสุขภาพ.  ใน : สมชัย  บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส, บรรณาธิการ.  เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม.  สารศิริราช  2539;48[ฉบับผนวกล]:153-61.

                    5.1.5  ระบุประเภทของบทความ

                   1) บุญเรือง นิยมพร, ดำรง เพชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมขัย บวรกิตติ, ประหยัด ทัศนาภรณ์.  แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุบนถนน [บทบรรณาธิการ].  สารศิริราช.  2539;348:1337.

5.2  หนังสือ ตำรา หรือรายงาน

                    5.2.1  หนังสือหรือตำราผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม

                   ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.

                   -  หนังสือแต่งโดยผู้นิพนธ์

                   1)  ธงชัย  สันติวงษ์.  องค์กรและผู้บริหาร ฉบับแก้ไขปรับปรุง.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ; 2535.

                   2)  Ringven MK, Bond D.  Gerontology and leadership skills for nurse.  Albay (NY) : Delmar Publishers : 1996.

                   -  หนังสือมีบรรณาธิการ

                   1)  วิชาญ  วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย, บรรณาธิการ.  เวชปฏิบัติผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.

                   2)  Norman IJ, Redfern SJ, editors.  Mental Health care for eldple.  New york : Churchill Livingstone ; 1996.

                    5.2.2  บทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา

                   ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ใน:ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์. หน้า.

 • เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.  การให้สารน้ำและเกลือแร่.  ใน : มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถีอรุณ, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ.  กุมารเวชศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์ ; 2540. หน้า 424-7.
 • Phillip SG, Whisnant JP. Hypertension and stroke and stroke.  In : Laragh JH., Banner BM., editors.  Hypertension : pathophysiology Diagnosis and management.  2nd.ed.  New York : Raven Press ;  p.465-78.

5.3  รายงานการประชุม สัมมนา

                    ลำดับที่.  ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม;วัน เดือนปีที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.

 • อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, งามจิตต์ จันทรสาธิต, บรรณาธิการ.  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน ; 6-8 พฤษภาคม 2541 ; ณ โรงแรมโบ๊เบ๊ทาวเวอร์.  กรุงแทพมหานคร : ดีไซร์ ; 2541.

5.4 รายงานการวิจัย พิมพ์โดยผู้ให้ทุน

                    ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  เมืองที่พิมพ์ : หน่วยงานที่พิมพ์/แหล่งทุน ; ปีที่พิมพ์.  เลขที่รายงาน.

 • ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย.  การพัฒนากลไกการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม.  กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมิภาค, สถาบันวิจัยสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก ;

5.5  วิทยานิพนธ์

                    ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง[ประเภทปริญญา].  ภาควิชา, คณะ, เมือง : มหาวิทยาลัย ; ปีที่ได้รับปริญญา.

 • ชวมัย ชาลี.  ต้นทุนในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตัวอย่าง 4 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต].  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย; กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2530.

5.6 สิ่งพิมพ์อื่นๆ

                    5.6.1 บทความในหนังสือพิมพ์

                   ลำดับที่. ชื่อเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์ วัน เดือน ปีที่พิมพ์ ; ส่วนที่: เลขหน้า (เลขคอลัมน์)

 • เพลิงมรกต.  หมอ.  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2539; 25. (คอลัมน์ 5)

5.6.2  กฎหมาย

          1) พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 2532.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106, ตอนที่ 129.  (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2532).

5.6.3 พจนานุกรม

          1) พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ ; 2535. หน้า 545.

5.7  วีดีทัศน์

          ลำดับที่.  ชื่อเรื่อง [วีดีทัศน์].  เมืองที่ผลิต : แห่งผลิต ; ปีที่ผลิต.

 • HIV +/AIDS: the facts and the future [videocassette].  Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.

5.8  สื่ออิเล็กทรอนิกส์

                    5.8.1  บทความวิชาการ

                   ลำดับที่.  ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร [ชนิดของสื่อ]  ปีที่พิมพ์ [ วัน เดือน ปีที่ค้นข้อมูล]; ปีที่ (เล่มที่) : [จำนวนภาพ].  แหล่งข้อมูล.

 • Morse SS.  Factors in the emergence of infectious diseases.  Emerge Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from : URL:https://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html.
 • เฉลียว สัตตมัย. โปรแกรมเตรียมคลอดโดยใช้แนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ต่อผลลัพธ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก.  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ [วารสารออนไลน์] ม.ค. – เม.ย.2554 [สืบค้น 31 ส.ค. 2554] ; 26(1):[16 หน้า]. เข้าถึงได้จาก :URL:https://thailand.digitaljournal.Org/index.php./MJSSB/article/view/7073.

5.8.2  รายงานการวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

          1) CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM].  Reeves JRT, Maibach H.  CMEA Multimedia Group.  Producers.  2nd.rd.  Version 2.0.  Sad Diego:CMEA;1995.

5.8.3 แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์

          1)  Hemodynamics III : the ups and down of honodynamics [computer program], Version 2.2.  Orlando (FL) : computerized Educational Systems ; 1993.

 

 

 1. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ

          ตาราง ภาพ และแผนภูมิ ที่จัดทำและนำเสนอได้ครบถ้วนจะกระตุ้นความสนใจผู้อ่านบทความและทำให้เข้าใจเนื้อหาบทความได้รวดเร็ว ส่วนมากผู้อ่านชื่อเรื่อง บทคัดย่อพิจารณาตารางและรูปภาพก่อนจะตัดสินใจว่าจะอ่านบทความต่อไปหรือไม่

          6.1  ตาราง

                   ตารางเน้นการจัดระเบียบของคำพูด ตัวเลข และเครื่องหมายต่างๆ บรรจุลงในคอลัมน์เพื่อแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดทำตารางมีดังนี้

                   -  แยกแต่ละตารางออกจากเนื้อหาบทความ ตารางละหนึ่งหน้ากระดาษ และไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย

                   - ชื่อตาราง ให้เรียงเลขที่ตามลำดับเนื้อหาของบทความ มีคำอธิบายสั้นๆ แต่ได้สาระครบถ้วนของเนื้อหาตาราง

                   -  หัวคอลัมน์  เป็นตัวแทนอธิบายข้อมูลในคอลัมน์ ควรจะสั้นๆ และอธิบายรายละเอียดในเชิงอรรถ (footnote) ใต้ตาราง

                   -  แถว (rows)  เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับคอลัมน์ หัวแถว (row headings) ใช้เป็นตัวเอียงจะทำให้เด่นชัด

                   - เชิงอรรถ  จะเป็นคำอธิบายรายละเอียดที่บรรจุในตารางได้ไม่หมด ไม่ควรใช้เลขกำกับเพราะอาจสับสนกับเลขกำกับของเอกสารอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายตามลำดับดังนี้

*  † ‡  §  ¶  II

                   -  เมื่อผู้อ่านอ่านตารางแล้วควรเข้าใจได้สมบูรณ์ โดยไม่ต้องหาความหมายเพิ่มเติมในบทความ ดังนั้นชื่อตารางควรสั้นได้ใจความ คอลัมน์เรียงลำดับความสำคัญ

                   -  บทความหนึ่งเรื่องควรไม่เกิน 3-5 ตาราง หรือเนื้อหา 1,000 คำต่อ 1 ตาราง

          6.2  ภาพและแผนภูมิ

                   ภาพและแผนภูมิจะสื่อความหมายได้ชัดเจน เน้นจุดสำคัญ และมีประสิทธิภาพ

                   - ภาพหรือแผนภูมิต้องคมชัด เป็นภาพขาว-ดำ ภาพสีไม่ควรใช้

                   - ขนาดโดยทั่วไปใช้ 5 x 7 นิ้ว ไม่ควรใหญ่เกิน 8 x 10 นิ้ว ไม่ตัดขอบ ไม่ติดกับกระดาษรอง ไม่เขียนรายละเอียดหลังรูปภาพ ไม่ม้วนรูปภาพ ควรทำเครื่องหมายเล็กๆไว้ที่ขอบรูปภาพและเขียนคำอธิบายไว้ต่างหาก

 1. การส่งต้นฉบับ
 2. เอกสารที่ผู้เขียนต้องนำส่งประกอบด้วย

                   -  แบบฟอร์มการขอนำส่งบทความ / งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร 1 ชุด

 1. ส่งเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่

 

 

 

 

 
 

กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร 31000

โทร. 044-615002 : 4705

E-mail : nongnuchbr14@gmail.com

หรือ Submission website  : https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/login

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 1. การจัดส่งผลงานตีพิมพ์

                   กองบรรณาธิการจะส่งผลงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ไปให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบรรณาธิการ หากไม่ส่งผลงานกลับตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

                   บทความที่ได้รับการตีพิมพ์  กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้นิพนธ์ 3 เล่ม และสำเนาบทความอีก 20 ชุด ส่งให้ท่านภายหลังตีพิมพ์เสร็จ

 1. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ โดยวิธีปกปิด (double – blind)
 3. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารหรือวารสารอื่นใด
 4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร