วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
MEDICAL JOURNAL SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITAL
เจ้าของ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
พญ.ผการัตน์ แสงกล้า โรงพยาบาลสุรินทร์
บรรณาธิการ
นพ.เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
รองบรรณาธิการ
นพ.วุฒินันท์ พันธเสน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กองบรรณาธิการ
นพ.ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์                               โรงพยาบาลขอนแก่น
ผศ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว                                       สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี                                            สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์                                        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.วิลาวรรณ พันธ์ฤกษ์                                 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม                                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย                          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล                                    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.จิตตินันท์ ศรีจักรโคตร                             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์วรรัชนี อิ่มใจจิตต์                                    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทพญ.ดร.กิตติ์ภารัช กมลธรรม                             วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
พญ.ผกามาศ ศรีหะชัย                                         รพ. ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช                                     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พญ.สมพร ยวนพันธ์                                            โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นางแคทลียา แทนสิทธิ์                                       โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นางมัณฑนา จิระกังวาน                                       โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์                                           โรงพยาบาลสุรินทร์
พญ.วิภาวี ศิริเดช                                                 โรงพยาบาลสุรินทร์
นางสุนัญญฺา พรมตวง                                          โรงพยาบาลสุรินทร์
พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร                                            โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พญ.วันรวี พิมพ์รัตน์                                              โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ทพญ.ดร.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร                                โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นางอังสนา สิริวัฒนาเมธานนท์                             โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พญ.พรรณิภา สังฆฤทธิ์                                         โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นพ.ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิพงศ์                                   โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา                                   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พญ.วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน                                       รพ.เมตตาประชารักษ์ (รัดไร่ขิง)
พญ.โอปอล์ เสณีตันติกุล                                      โรงพยาบาลสมุทรปราการ
นางนิธิกุล เต็มเอี่ยม                                              โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นางสิริรัตน์ อัศวเมธาพันธ์                                     โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว                                    โรงพยาบาลสุรินทร์
นพ.ประพันธ์ ยอดนพเกล้า                                    โรงพยาบาลสุรินทร์
นางวัชรีภรณ์ รัตรสาร                                            โรงพยาบาลสุรินทร์
นายรังสฤษดิ์ ไชยพรรค                                         โรงพยาบาลสุรินทร์
นพ.นรินทร์ จินดาเวช                                            โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ทพญ.ณฐลี โรส น้อยสุวรรณ                                 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นางนิตยา ธีรวิโรจน์                                              โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นพ.วิธวินทร์ ฝักเจริญผล                                      โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นางวรรณไพร จันทร์วิเศษ                                     โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผศ.พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์                            คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เหรัญญิก
นางชุฎาพร โอภาสพสุ                                         โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ภกญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร                               โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ภกญ.อนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ                        โรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้จัดการ
น.ส. วิไลวรรณ เสาว์ทอง                                     โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นางนวลสวาท จำปาทอง                                     โรงพยาบาลสุรินทร์
นายเดชพล กุลัตถ์นาม                                         โรงพยาบาลสุรินทร์
นางนงนุช รักซื่อดี                                                โรงพยาบาลบุรีรัมย์