ทีมบรรณาธิการ [PDF]  
  เจ้าของ
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  
  ที่ปรึกษา
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ    
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์    
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์    
  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
  พญ. ผการัตน์ แสงกล้า (โรงพยาบาลสุรินทร์)    
  พญ. พัชรี ยิ้มรัตนบวร (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)    
  บรรณาธิการ    
  นพ. เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)  
  รองบรรณาธิการ
  นพ. วุฒินันท์ พันธเสน (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)    
  นพ. วรยศ ดาราสว่าง (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)    
  กองบรรณาธิการภายในสังกัด    
  พญ. นิธิกุล เต็มเอี่ยม (โรงพยาบาลศรีสะเกษ) นพ. สุที วงศ์ละคร (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)  
  นางคมเนตร สกุลธนะศักดิ์ (โรงพยาบาลศรีสะเกษ) พญ. วันรวี พิมพ์รัตน์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)  
  ทพญ. ดร. พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร (โรงพยาบาลบุรีรัมย์) นางนิตยา ธีรวิโรจน์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)  
  พญ. พรรณิภา สังฆฤทธิ์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์) นพ. วิธวินทร์ ฝักเจริญผล (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)  
  พญ. กฤษณา ร้อยศรี (โรงพยาบาลสุรินทร์) พญ. ภัสสร สื่อยรรยงสิริ (โรงพยาบาลสุรินทร์)  
  นางสุนันญา พรมตวง (โรงพยาบาลสุรินทร์)  
  กองบรรณาธิการจากภายนอกสังกัด    
  นพ. ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์ (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)   ศ. พญ. เจนจิต ฉายะจินดา (คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล)  
  ผศ. พญ. ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ (คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล) รศ. นพ. พิชเยนทร์ ดวงทองพล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
  อ. นพ. หลักชัย พลวิจิตร (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) ผศ. นพ. สราวุธ สุขสุผิว (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  
  นพ. ทวีศักดิ์ ทองทวี (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รศ. ดร. วรรณชนก จันทชุม(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
  ผศ. ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผศ. ดร. จิตตินันท์ ศรีจักรโคตร (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
  พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) (วัดไร่ขิง) ทพญ. ดร. กิตติ์ภารัช กมลธรรม (วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)  
  พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) (วัดไร่ขิง) นพ. เอกภพ แสงอริยวนิช (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)  
  นพ. โอปอล์ เสณีตันติกุล (โรงพยาบาลสมุทรปราการ) นางวรรณไพร จันทร์วิเศษ (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)  
  นพ. สิทธิโชค เล่าหะวิลัย (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น) พญ. ศศิธร ธนศรีภักดีกุล (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)  
  นพ. สตางค์ ศุภผล (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น) พญ. วัลลภา บุญพรหมมา (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)  
  นพ. นิสิต ตงศิริ (โรงพยาบาลสกลนคร) ทพญ. จันทิมา ฉายศรี (โรงพยาบาลปทุมธานี)  
  พญ. ศรัญญา พงษ์อุดม (โรงพยาบาลอุดรธานี)  
  ผู้จัดการ    
  นส. วิไลวรรณ เสาร์ทอง (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)   นายเดชพล กุลัตถ์นาม (โรงพยาบาลสุรินทร์)  
  นางนวลสวาท จำปาทอง (โรงพยาบาลสุรินทร์) นางนงนุช รักชื่อดี (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)