การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด

Main Article Content

วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดไทรอยด์ที่ พบได้บ่อยและส่งผลให้ยืดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลออกไป เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อทำนายการเกิดอาการแสดงของภาวะแคลเซียมต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์จาก แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือดหลังผ่าตัด
รูปแบบการศึกษา: Retrospective cohort study
วิธีการศึกษา: ศึกษาข้อมูล 6 ปีย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไทรอยด์ ผู้ป่วยจะได้รับการจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม serum calcium positive slope และกลุ่ม non-positive slope แต่ละกลุ่มจะได้รับการ จำแนกเป็นกลุ่มที่มีอาการของแคลเซียมในเลือดต่ำหลังการผ่าตัดและกลุ่มที่ไม่มี อาการ หลังจากนั้นน่าทั้งสองกลุ่มมาหาความสัมพันธ์ทางสถิติด้วย Chi-square test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p<0.05
ผลการศึกษา: จากผู้ป่วยทั้งหมด 161 รายในกลุ่ม positive slope พบว่าร้อยละ 75(87/116
ราย) จะไม่มีอาการของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ในขณะที่กลุ่ม non-positive slope ร้อยละ 80 (36/45 ราย) จะมีอาการแสดงของภาวะแคลเซียม ในเลือดต่ำ เมื่อน่าทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกันพบว่าในกลุ่ม positive slope จะไม่มีอาการแสดงของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่ม non-positive slope อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (กลุ่ม Days 1 and 2 p=0.00,
การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด
Serum Calcium Slope Predicts Hypocolcoemio following Thyroid Surgery0R=12, 95%CI=5.1-27.8, กลุ่ม Days 2 and 3 p=0.00, OR=13,95%- CI=5.7-32.7) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่ม positive slope ที่มีระดับแคลเซียม ในเลือดหลังผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมงมากกว่าหรือเท่ากับ 8 mg/dl พบว่าร้อยละ 93.1 (82/88 ราย)ไม่มีอาการแสดงของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มpositive slope ที่มีระดับแคลเซียมในเลือดหลังผ่าตัดที่ 24<8 mg/dl อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.00, 95%CI=0.038-0.183)
สรุปผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มแคลเซียมเป็น positive slope และมีระดับแคลเซียมใน เลือดที่ 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด มากกว่าหรือเท่ากับ 8 mg/dl สามารถ จำหน่ายผู้ป่วยให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยจากภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Wu J, Harrison B. Hypocalcemia after Thyroidectomy: The need for improved Definition. World J Endocr Surg 2010:2(l):17-20.

2. Hypoparathyroidism following thyroidectomy: Predictive factors. [Internet], [cited Nov 4, 2016]. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/27776803.

3. Kathryn R, Dawn E, David S, Herbert C, Rebecca SS. Hypoparathyroidism after total thyroidectomy incidence and resolution. J surg Res 2015;197(2):348-353

4. Thomusch O, Machens A, Sekulla C, Ukkat J, Brauckhoff M, Dralle H. The impact of surgical technique on postoperative hypoparathyroidism in bilateral thyroid surgery: Amultivariate analysis of 5846 consecutive patients. Surgery 2003; (13):180-4.

5. Husein M, Hier MP, Al-Abdulhadi K, Black M. Predicting calcium status post thyroidectomy with early calcium levels. Otolaryngol Head Neck Surg 2002;127(4):289-93.

6. Nahas ZS1, Farrag TY, Lin FR, Belin RM, Tufano RP. A safe and Cost-Effective short hospital stay protocol to iden­tify patients at low risk for the devel­opment of significant hypocalcemia after total thyroidectomy. The laryn­goscope 2006; June (116):906-10.

7. Marohn MR, LaCivita KA. Evaluation of total/near-total thyroidectomy in a short-stay hospitalization: safe and cost-effective. Surgery 1995;118(6):943-7.

8. Adams J, Andersen P, Everts E, Cohen J. Early postoperative calcium levels as predictors of hypocalcemia. Laryn­goscope. 1998;108(12):1829-31.

9. Ravikumar K, Sadacharan D, Muthuku- mar S, Sundarram T, Periyasamy S, Suresh RV. Serum calcium slope pre­dicts hypocalcaemia following thyroid surgery Indian J Endocrinol Metab 2017;21(4):498-503.

10. Walsh SR, Kumar B, Coveney EC. Serum calcium slope predicts hypoc­alcaemia following thyroid surgery. Int J Surg 2007;5(1):41-4

11. Asari R, Passler C, Kaczirek K, Scheuba C, Niederle B. Hypoparathyroidism after total thyroidectomy: a prospec­tive study. Arch Surg 2008;143(2):132-7

12. Efremidou El, Papageorgiou Ms, Liratz-opoulos N, Manolas KJ. The efficacy and safety of total thyroidectomy in the management of benign thyroid disease: A review of 932 cases. Can J Surg 2009;52(1):39-44.

13. Wilhelm SM, McHenry CR. Total thyroidectomy Is superior to subtotal thyroidectomy for management of Graves’ disease in the United states. World J surg 2010;34(6):1261-4.

14. Koh YW, Park JH, Kim JW, Lee SW, Choi EC. Clipless and sutureless endoscop­ic thyroidectomy using only the harmonic scalpel. Surg Endosc 2010 May;24(5):1117-25.

15. Rios A, Rodriguez JM, Balsalobre MD, Tebar FJ, Parrilla P. The value of various definitions of intrathoracic goiter for predicting intraoperative and postoperative complications. Surgery 2010;147(2):233-38.

16. จิราพร ตระการจันทร์สิริ. การคาดคะเนภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังการผ่าตัดไทรอยด์จากระดับแคลเซียมในเลือดหลังการผ่าตัด: The preliminary report. สงขลา : ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2551.