แนวทางบริหารจัดการเบื้องต้น เพื่อการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

ณัฐกานต์ แสงกล้า

บทคัดย่อ

กระบวนการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น หรือการขอรับเงินประจำตำแหน่งของ สายงานแพทย์ในขั้นตอนต้องมีการส่งประเมินผลงานทางวิชาการของแพทย์นั้นๆ ประเด็นก็คือ ต้องเป็นผลงาน ทางวิชาการ ในสาขาที่แพทย์มี ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณวุฒิเฉพาะทาง การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจที่ปฏิบัติ แต่ปัญหาที่พบเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ คุณวุฒิที่ได้รับ การดำรงตำแหน่ง หรืองานที่ปฏิบัติอยู่จริง ทำให้การประเมินผลงานของแพทย์ต้องล่าช้า หรือต้องส่งเอกสารคืนไปให้ดำเนินการใหม่

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.2/218 ลงวันที่ 21 มกราคม 2545

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/ 314 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.3/164.5 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555

5. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0203/91/ว32 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545

6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.3.น/ว38 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547

8. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว140 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549

9. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว157 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553

10. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว214 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554

11. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว6 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555

12. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว526 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

13. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว885 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

14. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว1122 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558