การรักษาการแหว่งของเส้นเหงือกโดยการนำกระดูกสะโพกมาปลูก : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

Chamaiporn Unchuleeporn

บทคัดย่อ

การปลูกกระดูกเพื่อรักษาการแหว่งของสันเหงือกเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แบบบูรณาการ อย่างไรก็ตามการปลูกกระดูกยังมีการถกเถียงในเรื่องของระยะเวลาในการผ่าตัด และแหล่งของกระดูกที่นำมาปลูก กระดูกสะโพกเป็นตำแหน่งหนึ่งที่นิยมนำมาปลูกเพื่อรักษาการแหว่งของ สันเหงือกซึ่งความสำเร็จของการรักษาขึ้นอยู่กับการวางแผนการรักษา และการใช้เทคนิคการผ่าตัดที่ดี วัตถุประสงค์ของการทำรายงานผู้ป่วยนี้เพื่อนำเสนอการรักษาการแหว่งของสันเหงือกในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยการนำกระดูกสะโพกมาปลูก รายงานผู้ป่วยนี้เป็นเด็กชายไทยอายุ 14 ปี มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สองข้างแบบไม่สมบูรณ์ ได้รับการส่งตัวจากทันตแพทย์จัดฟันเพื่อรักษาการแหว่งของสันเหงือกด้านขวาผู้ป่วย ได้รับการผ่าตัดแก้ไขการแหว่งของสันเหงือกด้านขวาด้วยการผ่าตัดนำกระดูกจากสะโพกซ้ายมาปลูก ผู้ป่วย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ระหว่างการผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัด การติดตามผลการรักษาจากลักษณะทาง คลินิกและลักษณะทางภาพถ่ายรังสี 6 เดือน ภายหลังการผ่าตัด พบว่ากระดูกที่นำมาปลูกบริเวณลันเหงือก ด้านขวามีความสูงเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เกิดการเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันของกระดูกขากรรไกรบน เพื่อเป็นฐาน รองรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ต่อไป
สรุป: กระดูกสะโพกเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้ปลูกถ่ายรักษาการแหว่งของสันเหงือกในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Witsenburg B. The reconstruction of anterior residual defects in patients with cleft lip, alveolus and palate. J Maxillofac Surg 1985;13:197-208.

2. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, นิตา วิวัฒนะทีปะ. การรักษาการแหว่งของลันเหงือก ใน: บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, เบญจมาศ พระธานี, จารุณี รัตนยาติกุล; บรรณาธิการ. การดูแลแบบสหวิทยาการของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ. ขอนแก่น : คิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท; 2547:382-92.

3. Freide H, Johanson B. A follow-up study of cleft children treated with primary bone grafting. Part I: orthodontic aspects. Scand J Plast Reconstr Surg 1974;8:88-103.

4. Prickrell K, Quinn G, Massengill R. Primary bone grafting of the maxilla in clefts of the lip and palate. Plast Reconstr Surg 1968;41:438-43.

5. Rehrmann AH, Koberg WR, Koch H. Long-term postoperative results of primary and secondary bone grafting in complete clefts of lip and palate. Cleft Palate J 1970;7:206-21.

6. Rosenstein SW, Monroe CW, Kernahan DA. The case for early bone grafting in the cleft lip and palate. Plast Reconstr Surg 1982;70:297-307.

7. Boyne PJ, Sands NR. Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal defects. J Oral Maxillofac Surg 1972;30:87-92.

8. Boyne PJ, Sands NR. Combined orthodontic-surgical management of residual palate-alveolar cleft defect. Am J Orthod 1976;70:20-37.

9. Eppley BL, Sadove AM. Alveolar cleft management. In: Vander Kolk CA, editor. Plastic surgery: indications, operations and outcomes. St. Louis : Mosby; 2000:809-17.

10. Bergland O, Semb G, Abyholm FE. Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J 1986;23:175-205.

11. Ross RB. Treatment variables affecting facial growth in complete unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate J 1987;24:5-77

12. Precious DS. A new reliable method for alveolar bone grafting at about 6 years of age. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:2045-53.

13. Rawashdeh MA, Al Nimri KS. Outcome of secondary alveolar bone grafting before and after eruption of the canine in Jordanian patients with cleft and palate. J Craniofac Surg 2007;18:1331-7.

14. Almasri M. Reconstruction of the alveolar cleft: effect of preoperative extraction of deciduous teeth at the sites of clefts on the incidence of postoperative complications. Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50:154-6.

15. Feichtinger M, Mossbock R, Karcher H. Assessment of bone resorption after secondary alveolar bone grafting using three-dimensional computed tomography: a three-year study. Cleft Palate Craniofac J 2007;44:142-8.

16. Vitepom S, Enemark H, Melsen B. Postnatal Craniofacial skeletal development following a push back operations of patients with cleft palate. Cleft palate-Craniofac J 1991;28:392-9.

17. Eppley BL, Sadove AM. Management of alveolar cleft bone grafting - state of the art. Cleft palate-Craniofac J 2000;37:229-33.

18. Vig K, Turvey T, Fonseca R. Orthodontic and surgical considerations in bone grafting in the cleft maxilla and palate. In: Turvey T, Fonseca R, editors. Facial clefts and craniosynostosis: principles and management. Philadelphia : W.B. Saunders; 1996:396-439.

19. Semb G. Effects of alveolar bone grafting on maxillary growth in unilateral cleft lip and palate patients. Cleft Palate J 1988;25:288-95.

20. Amanat N, Langdon JD. Secondary alveolar bone grafting in clefts of the lip and palate.J Craniomaxillofac Surg 1991;19:7-14.

21. Enemark H, Simonsen EK, Schramm JE. Secondary bone grafting in unilateral cleft lip palate patients: indication and treatment procedure. Int J Oral Surg 1985;14:2-10.

22. สมรตรี วิถีพร. ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537:123-55.

23. Kurz LW, Garfin SR, Booth RE. Harvesting autogenous iliac bone grafts: a review of complications and techniques. Spines 1989;14:1324-31.

24. Johnson PJ, Hollins RR, Sotereanos G. Alveolar cleft. In: Benz ML, editor. Pediatric plastic surgery. Stamford & Connecticus : Appleton & Lange; 1998:107-20.

25. Boustrad AM, Fernandes D, Van Zyl AE. Minimally invasive iliac cancellous bone graft harvesting. Plast Reconstr Surg 1997;99:1760-1.

26. Cohen M, Polley JW, Figueroa AA. Secondary (intermediate) alveolar bone grafting. Clin Plast Surg 1993;4:691-705.

27. Mowlem AR. Cancellous chip bone graft. Report of 75 cases. Lancet 1994;2:746.

28. Marx RE. Philosophy and particulars of autogenous bone grafting. In: Macintosh RB, editor. Autogenous grafting in oral and maxillofacial surgery. Philadelphia : W.B. Saunders; 1993:599-612.

29. Silman MA. Dimensional changes of the dental arches: Longitudinal study from birth to 25 years. Am J Orthod 1964;50:824.

30. Jia YL, Fu MK, Ma L. Long-term outcome of secondary alveolar bone grafting in patients with various types of cleft. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44:308.

31. Eppley BL. Alveolar cleft bone grafting (part 1): primary bone grafting. J Oral Maxillofac Surg 1996;54:74-82.