ความชุกของผู้ที่มีไขมันชนิดแอลดีแอลต่ำและค่าคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วต่ำในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

วสันต์ ศรีสุรินทร์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาความชุกของผู้มีค่าไขมันชนิดแอลดีแอลต่ำและค่าคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมัน ชนิดเอชดีแอลออกแล้วต่ำในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลสุรินทร์
วัสดุและวิธีการ: ทำการศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 3,106 คน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เก็บข้อมูลและสืบค้นหาความชุกของภาวะไขมัน ในเลือดผิดปกติและฮีโมโกลบิน อี
ผลการศึกษา: พบค่าความชุกของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดอี ร้อยละ 7.6 และฮีโมโกลบิน อี แฝง ร้อยละ 35.6 พบค่าความชุกของผู้มีค่าไขมันชนิดแอลดีแอลน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และผู้มีค่าคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วน้อยกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดอี ร้อยละ 37.4 และร้อยละ 48.9 ในฮีโมโกลบิน อี แฝงร้อยละ 28.8 และร้อยละ 33.9 ในกลุ่มที่การตรวจคัดกรองให้ผลลบร้อยละ 28.3 และร้อยละ 34.2 ตามลำดับ พบค่าเฉลี่ยของไขมันชนิดแอลดีแอลและค่าเฉลี่ยของคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่ม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดอี (p<0.001 และ P<0.001) ค่า Odds ratio เมื่อปรับค่าแล้ว และค่าความเชื่อมั่น 95% ของไขมันชนิดแอลดีแอลน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชแอลดีแอลออกแล้วน้อยกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดอีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่การตรวจคัดกรองให้ผลลบคือ 1.37 (1.01-1.85) และ 1.69 (1.26-2.26) ตามลำดับ ค่า Odds ratio เมื่อปรับค่าแล้ว และ ค่าความเชื่อมั่น 95% ของไขมันชนิดแอลดีแอลน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วน้อยกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในฮีโมโกลบิน อี แฝงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่การตรวจคัดกรองให้ผลลบคือ 1.03(0.87-1.22) และ 0.99(0.84-1.17) ตามลำดับ
สรุป: พบไขมันชนิดแอลดีแอลและคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดอี ต่ำกว่ากลุ่มที่การตรวจคัดกรองให้ผลลบอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติดังกล่าวระหว่างฮีโมโกลบิน อี แฝง กับกลุ่มที่การตรวจคัดกรองให้ผลลบ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation,and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486-97.
2. Pyorala K, Pedersen TR, Kjekshus J, Faergeman O, Olsson AG, Thorgeirsson G. Cholesterol lowering with simvastatin improves prognosis of diabetic patients with coronary heart disease. A subgroup analysis of the Scandinavian Simvastatin Survival study (4S). Diabetes Care 1997;20:614-20.
3. Collins R, Armitage J, Parish S, Sleigh P, Peto R. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16.
4. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone SJ, et al. Primary prevention of cardiovascular disease withatorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:685-96.
5. Pratipanawatr T, Rawdaree P, Chetthakul T, Bunnag P, Ngarmukos C, Benjasurat-wong Y, et al. Thailand diabetes registry project: Current status of dyslipidemia in Thai diabetic patients. J Med Assoc Thai 2006; 89(Suppl 1): S60-5.
6. Old JM, Olivieri NF, Thein SL. Avoidance and population control. In: Weatherall DJ, Clegg JB, Gibsons R, Higgs DR, Old JM, Olivieri NF, editors. The thalassaemia syndromes. Oxford: Blackwell Science; 2001:597-629.
7. Weatherall DJ. Introduction to the problem of hemoglobin E-beta thalassemia. J Pediatr Hematol Oncol 2000;22:551.
8. Wasi P. Haemoglobinopathies including thalassaemia. Part 1: Tropical Asia. Clin Haematol 1981;10:707-29.
9. Srisurin W. Prevalence and effect of hemoglobin E disorders on HbAlc and lipid profile of diabetic patients at Surin Hospital. J Med Assoc Thai 2011;94(1):36-42
10. Srisurin W. 12 years of participatory action research in diabetes clinic at Surin Hospital. Med J Srisaket Surin Buriram Hosp 2010;25:117-134.
11. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2009. Diabetes Care 2009; 32(Suppl 1):S13-61.
12. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2010. Diabetes Care 2010; 33(Suppl 1):S11-61.
13. Prayongratana K, Polprasert C, Raun- grongmorakot K, Tatone K, Santi- watanakul S. Low cost combination of DCIP and MCV was better than that of DCIP and OF in the screening for hemoglobin E. J Med Assoc Thai 2008; 91:1499-504.
14. Vichinsky E. Hemoglobin E syndromes. Hematology 2007;1:79-83.
15. Fucharoen G, Sanchaisuriya K, Sae-ung N, Dangwibul S, Fucharoen S. A simplified screening strategy for thalassaemia and haemoglobin E in rural communities in south-east Asia. Bull World Health Organ 2004;82:364-72.
16. World Health Organization. Methods of assessing iron status. In: Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control. A guide for programme managers. WHO/NHD/01.3. Geneva: WHO; 2001:33-45.
17. Srisurin W. Non-pharmacological therapy for low-density lipid-cholesterol levels in type-2 diabetic patients at Surin Hospital. Intern Med J Thai 2002;18:238-44.
18. Parris E5, Lawrence DB, Mohn LA, Long BL. Adherence to statin therapy and LDL cholesterol goal attainment by patients with diabetes and dyslipidemia. Diabetes Care 2005; 28: 595-9.
19. Benner JS, Glynn RJ, Mogun H, Neumann PJ, Weinstein MC, Avorn J. Long-term persistence in use of statin therapy in elderly patients. JAMA 2002; 288: 455-61.
20. Little RR, Rohlfing CL, Hanson S, Connolly S, Higgins T, Weykamp CW, et al. Effects of hemoglobin (Hb) E and HbD traits on measurements of glycated Hb (HbAlc) by 23 methods. Clin Chem 2008;54:1277-82.
21. Paisooksantivatana K, Kongsomgan A, Banyatsuppasin W, Khupulsup K. Influence of hemoglobin E on measurement of hemoglobin Ale by immunoassays. Diabetes Res Clin Pract 2009;83:e84-85.
22. Wasi p, Pootrakul S, Pootrakul P, Prawat-muang P, Winichagoon P, Fucharoen S. Thalassemia in Thailand. Ann N Y Acad Sci 1980;344:352-63.
23. Kuypers FA. Membrane lipid alterations in hemoglobinopathies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007;68-73.
24. Luechapudiporn R, Morales NP, Fucharoen S, Chantharaksri U. The reduction of cholesteryl linoleate in lipoproteins: an index of clinical severity in beta-thalassemia/Hb E. Clin Chem Lab Med 2006; 44:574-81.
25. Lu W, Resnick HE, Jablonski KA, Jones KL, Jain AK, Howard WJ, et al. Non-HDL cholesterol as a predictor of cardiovascular disease in type 2 diabetes. Diabetes Care 2003;26: 16-23.