ก้อนที่ปีกมดลูกในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Main Article Content

สุรสิทธิ์ ฉัตรพัฒนศิริ

บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: ภาวะก้อนที่ปีกมดลูกในสตรีตั้งครรภ์สร้างความลำบากแก่แพทย์ในการตัดสินใจวางแนวทาง
ในการรักษา การผ่าตัดระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงต่อมารดาและทารก การรักษาแบบประคับประคองเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระจายตัวหรือภาวะแทรกซ้อนจากการบิดขั้วของก้อน การแตกของก้อน
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และผลต่อมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดทอนที่ปีก มดลูกในระหว่างตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยรวบรวมและทบทวนข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัด เพื่อรักษาก้อนที่ปีกมดลูกในระหว่างตั้งครรภ์ที่กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2552 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุ จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์และการคลอด อายุครรภ์ขณะผ่าตัดและคลอด ขนาดและพยาธิวิทยาของก้อน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในมารดาเหล่านั้น
ผลการศึกษา: ช่วงเวลาที่ทำการศึกษามีสตรีตั้งครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น41,852รายเป็นสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดก้อนที่ปีกมดลูกในระหว่างตั้งครรภ์59ราย อุบัติการณ์เท่ากับ! ใน 709 ของการคลอด ในจำนวนนี้ 51 ราย (ร้อยละ 86.4) มีข้อมูล ครบถ้วน ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเป็นการผ่าตัดฉุกเฉิน!0 ราย (ร้อยละ 19.6) เป็นการ ผ่าตัดแบบนัดมาผ่าตัด 40 ราย (ร้อยละ 80.4) ผลพยาธิวิทยาที่พบมากที่สุดคือ mature cystic teratoma (ร้อยละ 49.0) เป็นมะเร็งรังไข่ 2 ราย (ร้อยละ 3.9) มี 1 รายเป็น serous cystadenocarcinoma stage la และอีก 1 รายเป็น borderline mucinous cystad- enocarcinoma ใบการผ่าตัดแบบฉุกเฉินพบมีเพียง 1 รายที่คลอดก่อนกำหนด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินและกลุ่มที่นัดมาผ่าตัด ในด้านผลพยาธิวิทยา ลักษณะทางประชากรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในมารดาเหล่านั้น
สรุป: อุบัติการณ์ของก้อนที่ปีกมดลูกในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดระหว่างตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบเป็น 1 ใน 709 ของการคลอด และสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดแบบฉุกเฉินพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดไม่แตกต่างกับสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดมาผ่าตัด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Chittacharoen A, Wangpusayavisut A, O-Prasertsawat P. Adnexal masses in pregnancy. J Med Assoc Thai 2005;88 (suppl2): S37-40.

Whitecar MP, Turner S, Higby MK. Adnexal masses in pregnancy : a review of 130 cases undergoing surgical management. Am J Obstet Gynecol 1999;181: 19-24.

Kumari I, Kaur S, Mohan H, Huria A. Adnexal masses in pregnancy : a 5-year review. Aust NZ J Obstet Gynaecol 2006;46: 52-4.

Usui R, Minakami H, Kosuge S, Iwasaki R, Ohwada M, Sato I. A retrospective survey of clinical, pathologic, and prognostic features of adnexal masses operated on during pregnancy. J Obstet Gynecol Res 2000 ; 26: 89-93.

Kovavisarach E, Rit-hiran A. Adnexal mass with surgical treatment in pregnant women at Rajavithi Hospital:2002-2005. Thai J obstet Gynaecol 2009; 17: 37-42.

Mazze Rl, Kallen B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy : a registry study of 5,405 cases. Am J obstet Gynecol 1989; 1178-85.

Novak ER, Lambrou CD, Wooddruff JD. Ovarian tumours in pregnancy : an ovarian tumor registry review. Obstet Gynecol 1975; 46: 401-6.

Kohler MF. The adnexal mass in pregnancy. Postgrad Obstet Gynecol 1995; 14: 1-6.

Schmeler KM, Gordinier ME. Adnexal masses in pregnancy: surgery compared with observation. Obstet Gynecol 2005; 105 : 1098-103.

Leiserowitz GS, Xing G, Cress R, Brahmbhatt B, Dalrymple JL, Smith LH. Adnexal masses in pregnancy : how often are they malignant? Gynecol Oncol 2006; 101: 315-21.

Bromley B, Benacerraf B. Adnexal masses during pregnancy : accuracy of sonographic diagnosis and outcome. J Ultrasound Med 1997; 16: 447-52.

Mathevet P, Nessah K, Dargent D, Mellier G. Laparoscopic management of adnexal masses in pregnancy: a case series. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 108: 217-22.

Moore RD, Smith WG. Laparoscopic management of adnexal masses in pregnant women. J Reprod Med 1999; 44: 97-100.

Tazuke S, Nezhat CR, Phillips DR, Roemisch M. Removal of adnexal masses by operative laparoscopy during pregnancy. J Am Assoc Gynecol Laparos 1996; 3: s50.

Yuen PM, Chang AM. Laparoscopic management of adnexal mass during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76: 173-6.