ซ่อมรอยทะลุง่ามรากฟันด้วย มิเนอรัล ไตรออกไซด์ เอ็กกริเกรท : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

วิศิษฏ์ ปิยะวัฒนาถาวร

บทคัดย่อ

บทนำ: รอยทะลุง่ามรากฟันเป็นผลแทรกช้อนที่เกิดได้บ่อยในระหว่างรักษาคลองรากฟัน เช่น ขั้นตอนการกรอเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การหาคลองรากฟัน เป็นต้น จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของ MTA แสดงให้เห็นว่าเป็นวัสดุทางเลือกที่มาซ่อมช่องทางระหว่างภายในช่องว่างของเนื้อเยื่อในกับเนื้อเยื่อปริทันต์ มีรายงานที่ใช้ MTA ซ่อมรอยทะลุในฟันกรามยังน้อยอยู่
วัตถุประสงค์: เพื่อที่พรรณนาถึงการซ่อมรอยทะลุง่ามรากฟันด้วย MTA ในฟันกราม
วิธีการ: รายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรง ถูกส่งตัวมาที่คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังจากรักษาคลองรากฟันกรามล่างขวาชี่ที่ 1 เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน ทันตแพทย์คนก่อนไม่สามารถหาตำแหน่งของคลองรากฟัน เนื่องจากมีเลือดไหลและมองไม่เห็นในคลองรากฟัน ผู้ป่วยมีอาการปวดเป็นพักๆ ตรวจภายในช่องปากพบว่าใส่ครอบฟันชั่วคราวอยู่ ตอบสนองต่อการเคาะเล็กน้อย เนื้อเยื่อปริทันต์ปกติ จากการตรวจทางภาพรังสีแสดงให้เห็นวัสดุทึบแสงในคลองรากใกล้กลางและพบเงาโปร่งรังสีบริเวณง่ามรากฟัน การวินิจฉัยทางคลินิกเป็นฟันที่เริ่มต้นรักษาคลองรากฟันมาก่อนกับเนื้อเยื่อรอบรากฟันอักเสบชนิดมีอาการร่วมกับรอยทะลุบริเวณง่ามรากฟัน ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยล้างทำความสะอาดรอยทะลุด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์และกันการรั่วซึมด้วย MTA โดยปราศจากการสร้างแนวป้องกันเทียม สุดท้ายรักษาคลองรากฟันเสร็จและอุดโพรงฟันด้วยเรซินคอมโพสิตและใส่ครอบชั่วคราวหลังจาก 1ปี ไม่พบเงาโปร่งรังสีรอบราก ไม่ปวด ไม่บวมสามารถเคี้ยวได้ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าประสบความสำเร็จในการซ่อมรอยทะลุในผู้ป่วยรายนี้
บทสรุป: เอ็ม ที เอ เป็นวัสดุที่มีศักยภาพในการซ่อมรอยทะลุบริเวณง่ามรากฟัน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Frank RJ Endodontic mishaps: Their detection, correction, and prevention: Ingle Jl, Bakland LK, eds. Endodontics, 5th ed.; London : BC Decker Inc ; 2002:769-94.

Roda RS Root perforation repair: surgical and nonsurgical management. Pract Proced Aesthet Dent 2001;13:467-72.

Fuss Z, Trope M. Root perforations: classification and treatment choices based on prognostic factors. Endod Dent Traumatol 1996;12:255-64.

Lee SJ, Monsef M, Torabinejad M. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root perforations. J Endod 1993;19:541-4.

Osorio RM, Hefti A, Vertucci FJ, Shawley AL. Cytotoxicity of endodontic materials. J Endod 1998; 24:91-6.

Torabinejad M, Pitt Ford TR. Root-end filling materials: a review. Endod Dent Traumatol 1996;12:161-78.

Torabinejad M, Chivian N. Clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Endod 1999; 25:197-205.

Daoudi MF, Saunders WP. In vitro evaluation of furcal perforation repair using mineral trioxide aggregate or resin modified glass ionomer cement with and without the use of the operating microscope. J Endod 2002; 28: 512-15.

Nakata TT, Bae KS, Baumgartner JC. Perforation repair comparing mineral trioxide aggregate and amalgam using an anaerobic bacterial leakage model. J Endod 1998; 24: 184-6.

Pitt Ford TR, Torabinejad M, McKendry DJ, Hong CU, Kariyawasam SP. Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal perforations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995; 79: 756-63.

Roberts HW, Toth JM, Berzins DW, Charlton DG Mineral trioxide aggregate material use in endodontic treatment: a review of the literature. Dent Mater 2008; 24: 149-64.

Pace R, Giuliani V, Pagavino G. Mineral trioxide aggregate as repair material for furcal perforation: case series. J Endod 2008; 34: 1130-3.

Arens DE, Torabinejad M. Repair of furcal perforations with mineral trioxide aggregate-two case reports. Oral Surg 1996; 82: 84-8.

Silveira CM, Sanchez-Ayala A, Lagravere MO, Pilatti GL, Gomes OM. Repair of furcal perforation with mineral trioxide aggregate: long-term follow-up of 2 cases. J Can Den Assoc 2008; 74:729-33.

Torabinejad M, Pitt Ford TR, McKendry DJ, Abedi HR, Miller A, Kariyawasam SP. Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as a root-end filling in monkeys. J Endod 1997;23: 225-8.

Wu M, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Long-term seal provided by some root-end filling materials. J Endod 1998;24:557-60.

Shabahang S, Torabinejad M, Boyne pp, Abedi H, McMillan p. A comparative study of root-end induction using osteogenic protein-1, calcium hydroxide and mineral trioxide aggregate in dogs. J Endod 1999; 25: 1-5.

Bates CF, earners DL, Del Rio CE. Longitunal sealing ability of MTA as a root-end filling material. J Endod 1996;22:575-8.

Keiser K, Johnson C, Tipton DA. Cytotoxicity of MTA using human periodontal ligament fibroblasts. J Endod 2000;26:288-9.

Main C, Mirzayan N, Shabahang S, Torabinejad M. Repair of root perforations using mineral trioxide aggregate: a long term study. J Endod 2004;30:80-3.

Holland R, Bisco Ferreira L, de Souza V, Otoboni Filho JA, Murata SS, Dezan E Jr. Reaction of the lateral periodontium of dogs’ teeth to contaminated and noncontaminated perforations filled with mineral trioxide aggregate. J Endod 2007;33:1192-7.

Pitt Ford TR, Torabinejad M, McKendry DJ, Hong CU, Kariyawasam SP. Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal perforations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995;79:756-63.

Nicholls E. Treatment of traumatic perforations of the pulp cavity. OralSurg Oral Med Oral Pathol 1962;15:603-12.

Pace R, Giuliani V, Pagavino G. Mineral trioxide aggregateas repair material for furcal perforation: case series. J Endod 2008;34:1130-3.

Oliveira TM, Sakai VT, Silva TC, Santos CF, Machado MA, Abdo RC. Repair of furcal perforation treated with mineral trioxide aggregate in a primary molar tooth: 20-month follow-up. J Dent Child (Chic) 2008;75:188-91.