รายงานผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล่องเสียงและหลอดลม จากอาวุธปืนยิงทะลุคอและทบทวนวรรณกรรม

Main Article Content

ชาญณรงค์ สวนสวรรค์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: บาดแผลทะลุคอที่มีการบาดเจ็บที่หลอดลมและกล่องเสียงพบได้น้อย โดยเฉพาะจากอาวุธปืน แต่เป็นการบาดเจ็บที่อาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิต และการรักษายังไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่แต่ละสถาบัน
วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอประวัติการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดง รูปภาพ ตลอดจนวิธีการ รักษา ผลของการรักษา รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม
วิธีการศึกษา: นำเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยชายไทย 17 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนทะลุคอจากข้างขวาออกข้างซ้าย มีอาการ กลืนเจ็บ เสียงแหบ ไม่มีหายใจลำบาก สัญญาณชีพคงที่ คอบวม เอ็กซเรย์พบ subcutaneous emphysema, laryngoscopy พบ vocal cord swelling and impair movement, esophagoscopy ปกติ ได้ผ่าตัด bilateral neck explaoration พบว่า หลอดลมทะลุเป็นรู ขนาด 3 มิลลิเมตร ทะลุขวาไปซ้าย ได้ เย็บซ่อมโดย prolene 3/0 ผลการรักษาผู้ป่วยหายใจได้ดี กินได้ กลืนไม่เจ็บ แต่ยัง มีเสียงแหบ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจาก blast effect.
สรุป: การบาดเจ็บของกล่องเสียงและหลอดลมจากอาวุธปืน สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้จากการอุดตันของทางเดินหายใจ ซึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทะลุคอ ต้อง ประเมินการหายใจอันดับแรกและต้องแก้ไขก่อน ส่วนตำแหน่งบาดเจ็บควรได้รับการผ่าตัดเย็บซ่อม (primary repair)

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Robert D. Riley, P.R.M., J.Wayne Mer edith. Injury to the esophagus, Trachea, and Bronchus, เท Ernest E. Moore, David V. Faliciano, Kenneth L. Mattox.Trauma. 5th. ed. New York; McGraw-Hill, 2004; p. 539-553.

Asensio Ja Fau-Valenziano, C.P., et al. Management of penetrating neck inju ries. The controversy surrounding zone II injuries. Surg Clin North Am 1991; 71(2): p. 267-96.

Grewal H Fau - Rao, P.M., et al. Manage ment of penetrating laryngotracheal in juries. Flead Neck 1995; 17(6): p. 494502.

Huh J Fau-Milliken, J.C., J.C. Millik en Jc Fau-Chen, and J.c. Chen Man agement of tracheobronchial injuries following blunt and penetrating trau ma. Am Surg 1997. 63(10): p. 896-9.

Vassiliu P, Baker J, Henderson S, Alo K, Velmahos G, Demetriades D. Aerodigestive injuries of the neck. Am Surg 2001; 67(1): p. 75-9.

Hirshberg A Fau - Wall, M.J., et al. Tran scervical gunshot injuries. Am J Surg 1994; 167(3): p. 309-12.

Demetriades D Fau - Theodorou, D., et al. Transcervical gunshot injuries: man datory operation is not necessary. J Trauma 1996; 40(5): p. 758-60.

Miller Rh Fau - Duplechain, J.K. and J.K. Duplechai; Penetrating wounds of the neck. Otolaryngol Clin North Am 1991; 24(1): p. 15-29

Fogelman Mj Fau - Stewart, R.D. and R.D. Stewart. Penetrating wounds of the neck. Am J Surg 1956. 91(4): p. 593-6.

Brennan Ja Fau - Meyers, A.D., B.w. Meyers Ad Fau - Jafek, and B.w. Jafek. Penetrating neck trauma: a 5-year review of the literature, 1983 to 1988. Am J Otolaryngol 1990; 11(3): p. 191-7.

Golueke Pj Fau - Goldstein, A.S., et al. Routine versus selective exploration of penetrating neck injuries: a random ized prospective study. J Trauma 1984; 24(12): p. 1010-4.

Meinke AH, B.B., Sachatello CR, Selec tive management of gunshot wounds to the neck. Report of a series and review of the literature. Am J Surg 1979; 138(2): p. 314-9.

Bagheri Sc Fau Khan, H.A., R.B. Khan Ha Fau - Bell, and R.B. Bell. Penetrating neck injuries. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2008; 20(3): p. 393-414.

Noyes Ld Fau - McSwain, N.E., Jr., I.P. McSwain Ne Jr Fau - Markowitz, and I.P. Markowitz; Panendoscopy with arteriog raphy versus mandatory exploration of penetrating wounds of the neck. Ann Surg 1986; 204(1): p. 21-31.

Munera F Fau - Cohn, S., L.A. Cohn S Fau - Rivas, and L.A. Rivas. Penetrating injuries of the neck: use of helical com puted tomographic angiography. J Trau ma 2005; 58(2): p. 413-8.

Flynn Ae Fau - Thomas, A.N., W.P. Thomas An Fau - Schecter, and W.P. Schecter; Acute tracheobronchial injury. J Trauma 1989; 29(10): p.1326-30.

Mussi A Fau - Ambrogi, M.C., et al. Acute major airway injuries: clinical fea tures and management. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20(1): p. 51-2.

Karmy-Jones R Fau - Wood, D.E. and D.E. Wood. Traumatic injury to the trachea and bronchus. Thorac Surg Clin 2007; 17(1): p. 35-46.

Angood Pb Fau - Attia, E.L., et al. Extrin sic civilian trauma to the larynx and cervical trachea-important predictors of long-term morbidity. J Trauma 1986; 26(10): p. 869-73.

Akhtar S, A.S. Laryngotracheal trauma: its management and sequelae. J Pak Med Assoc 2008; 58(5): p. 241-3.

Ngakane H, M.D., Luvuno FM. Penetrat ing visceral injuries of the neck: results of a conservative management policy. Br J Surg 1990; 77(8): p. 908-10.