อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

ปิยพัชร์ นลินทัศไนย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสำเร็จของการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูโดยหน่วยโสตศัลยกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ที่โรงพยาบาลนางรอง เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 83 พรรษา
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลัง
ผู้ป่วยและวิธีการ: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังจากผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ ผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูหน่วยโสตศัลยกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติๆ วัดค่าระดับการได้ยินเสียง ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด 6 ความถี่ คือ 250, 500, 1,000, 2,000, 3,000 และ 4,000 Hz การวิเคราะห์ผลความสำเร็จด้านการผ่าตัด ใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ยและ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินเสียงผ่านอากาศก่อนและหลังผ่าตัดด้วย Paired sample t test โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.05
สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลนางรอง
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู ทั้งสิ้น 50 ราย ถูกคัดออก 6 ราย พบอัตราความสำเร็จด้านการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูอยู่ที่ 90.90% อัตราความสำเร็จด้านการได้ยินเสียงคิดที่ระดับการได้ยินเสียงผ่านอากาศดีขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู 10 เดซิเบล อยู่ที่ 92.50% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับการศึกษาอื่นๆ และอัตราความสำเร็จด้านการได้ยิน เสียงคิดที่ระดับการได้ยินเสียงผ่านอากาศดีขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู 15 เดซิเบล อยู่ที่ 50% นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการได้ยินเสียงผ่านอากาศเฉลี่ยทั้งก่อน และหลังผ่าตัดโดยใช้ Paired sample t test พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติในทุกๆ ความถี่ที่ทำการศึกษา
สรุป: การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูโดยหน่วยโสตศัลยกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติๆ ที่โรงพยาบาลนางรอง เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 83 พรรษา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านการผ่าตัดปะแก้วหูสำเร็จและในด้านที่ผู้ป่วยมี ระดับการได้ยินเสียงที่ดีขึ้นใกล้เคียงมาตรฐานตามทฤษฎีและเทียบเท่ากับการศึกษาของนานาชาติ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Matsuda Y, Kurita T, Ueda Y, Ito S, Nakashima T. Effect of tympanic membrane perforation on middle-ear sound transmission. J Laryngol Otol May 2009; 123 Suppl 31:81-9. [Medline].

Wright D, Safranek S. Treatment of otitis media with perforated tympanic membrane. Am Fam Physician. Apr 15 2009;79(8):650, 654. [Medline].

Vikram BK, Khaja N, udayashankar SG, Venkatesha BK, Manjunath D. Clinico- epidemiological study of Complicated and uncomplicated chronic suppurative otitis media. J laryngol Otol. May 2008; 122(5):442-6. [Medline].

Smith JA, Danner CJ. Complications of chronic otitis media and cholesteatoma. Otolaryngol Clin North Am. Dec 2006; 39(6): 1237-55. [Medline].

Brown OE, Meyerhoff WL. Complications and Sequelae of Chronic Suppurative Otitis Media. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1988;97(suppl131):38-40.

Shenoi PM. Management of Chronic supperative otitis media.In : Scott-Brown’s Otolaryngology : Otology,Booth JB,ed. Butter worths,London. 1987:215-237.

Hirsch BE. “Myringoplasty and Tympanoplasty.” In : Operative Otolaryngology/ Head&Neck Surgery. Eugene N Myers. Pages 1246-1261.

Vrabee JT, Deskin PW, Grady JJ. Metaanalysis of pediatric tympanoplasty. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125:530-4.

Caylan R, Titiz A, Falcioni M, de Donato GD, Russo A, Taibah AA, et al. Myringo plasty in

Smyth GD. Toynbee Menorial Lecture 1992: Facts and fantasies in modern otology: the ear doctor’s dilemma. Journal of Laryngology and Otology. Vol 106, pp 591-596.

Podoshin L et al. WType 1 Tympanoplasty in Children.” American Journal of Otology. 17:293-296.

Derlacki EL. Office closure of central tympanic membrane perforations: a quarter century of experience. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. Mar-Apr 1973;77(2);ORL53-66. [Medline],

DerLACKI el. Residual perforations after tympanoplasty;office technique for closure. Otolaryngol Clin North Am. Nov 1982; 15(4):861-7. [Medline],

P. Sheahan; T. O’Dwyer; A. Blayney. Results of type 1 tympanoplasty in children and parental perceptions of outcome of surgery. J Laryngol Otol. June 2002; Vol: 116, Page: 430-4.

Sheehy JL and Shelton C. “Tympanoplasty: To stage or not to stage.” Oto -HNS. Vol 104. No 3, pages 399-407.

Podoshin L et al. “Tympanoplasty in Adults: A Five-Year Survey.” ENT Journal. Vol 75, No 3. Pages 149- 156.

Halik JJ and Smyth GDL. “Longterm results of Tympanic Membrane Repair.” Oto-HNS. Vol 98, No 2. Pages 162-9.

Albu S et al. “Prognostic Factors in Tympanoplasty.” American Journal of Otology. Vol 19:136-140.