การศึกษาผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR โดย Young Orthopaedic Surgeon

Main Article Content

ดำรงค์ธรรม โอฬาระชิน

บทคัดย่อ

บทนำ: การทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด Total hip replacement เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ว่าเป็นการผ่าตัดที่สามารถระงับปวดและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเสื่อม สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR
รูปแบบงานวิจัย: Retrospective descriptive study
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสุรินทร์
วิธีการศึกษา: รวบรวมผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR ระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2547- มกราคม 2554
สถิติ: Independent t-test, paired t-test
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้งหมด 32 ราย ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR เป็น cementless 16 ราย cemented 12 ราย ชนิดอื่นๆ อีก 4 ราย พบว่า สาเหตุที่ทำให้ข้อสะโพกเทียมเสื่อมที่พบมากที่สุด คือ avascular necrosis 71.8%, อายุและการเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ในกลุ่มผู้ป่วย cemented THR มากกว่า cementless อย่างมีนัยสำคัญ complication ที่พบได้แก่ แผลติดเชื้อ 3 ราย, Hip dislocation 2 ราย, Early revision 3 ราย, acetabulum cup ทะลุ medial wall 1 ราย screw ทะลุ เข้าไปใน acetabulum 1 ราย
สรุป: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม THR เพื่อจะให้ได้ผลสำเร็จ จำเป็นต้องคำนึงถึงการเลือกใช้ ชนิดของ prosthesis ที่เหมาะสม รวมทั้งเทคนิคในการผ่าตัดที่ถูกต้องและแม่นยำ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

อารี ตนาวลี และคนอื่นๆ. ตำราศัลยศาสตร์ข้อ สะโพกและข้อเข่าเทียม. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร ; 2541.

Picechon F. Migaud M. Evaluation radiologic : Clinic Orthropedic. 1979: 281-4.

Barrack RL, Mulroy RD. Improved cementaing technigues and femoral component loosening in young patient. J Bone Joint Surgery 1992;748:385-9.

Kawamura H, Bourne RB, Dunbar MJ, Rorabeck CH. Polyethylene wear of the porous coated anatomic total hip arthroplasty with an average 11-year follow-up. J Arthroplasty 2001;16:(8 Suppl1):116-21.

Clohisy JC, Harris WH. The Harris-Galante uncemented femoral component in primary total hip replacement at 10 years J Arthroplasty 1999;14:8:915-7.

Kang JS, Does LD. The effect of diaphyseal biologic fixation on clinical results. Artheoplosty 2000;15:730-5.

Archibeck MJ. Second-generations cementless THA. J Bone Joint Surgery. Am 2001;83:1666-73.

ธไนนิธย์ โชตนภูติ, จิตติมา ตียพันธ์. Cement in cement femoral stem revision. Hip & Knee Today 2011;8:21-3.

อภิสิทธิ ปัทมารัตน์, Early Aseptic loosening of cemented femoral stem : What’s the real reasons?. Hip & knee Today 2010:7:33.