การผ่าตัดริดสีดวงทวาร : แบบแผลเปิดและแผลปิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม

Main Article Content

สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: ริดสีดวงทวารเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งการรักษาคือการผ่าตัดริดสีดวง ซึ่งนิยมกันคือการผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบแผลเปิด และการผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบแผลปิด
จุดประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการผ่าตัดริดสีดวงทวารทั้งแบบแผลเปิด และแบบแผลปิด
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบเก็บย้อนหลัง (Retrospective Data collection) โดยสุ่มเลือกผู้ป่วย ที่ได้รับการ วินิจฉัยว่าเป็นริดสีดวงทวารแบบใน เกรด 3 และ เกรด 4 ที่ไม่มีโรคประจำตัว ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี Open technique จำนวน 25 ราย และได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี Closed technique 25 ราย จากทะเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีที (t-test)
ผลการศึกษา: พบว่าการผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบปิดดีกว่าแบบเปิดคือ มีอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง ที่น้อยกว่า การหายของแผลที่ดีกว่า ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเรื่องภาวะเลือดออกเล็กน้อย ถึงปานกลางที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนที่ไม่แตกต่างคือระยะเวลาการผ่าตัด ระยะเวลานอนที่โรงพยาบาล อาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เรื่องภาวะเลือดออกมาก และผลแทรกซ้อนเรื่องกลั้นอุจจาระไม่อยู่ รูทวารตีบแคบ
สรุป: พบว่า การผ่าตัดริดสีดวงแบบ Closed hemorrhoidectomy มีข้อดีหลายประการ เช่น การปวดหลังผ่าตัดหลัง 48 ชั่วโมงน้อยกว่า ผลแทรกซ้อนของการมีเลือดออกน้อยหลังผ่าตัด ก็น้อยกว่า และแผลหายเร็วกว่า

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

William NS. The anus and anal canal. เท: Russell RCG, Williams NS, Bulstrode CJK editors. Bailey & love short practice of surgery. 24th ed. London : Arnold ;2004: 1255-62.

Sandhu PS, Singh K. A randomized comparative study of micrinized flavo- noids and rubber band ligation in the treatment of acute internal haemorrhoids. Indian J Surg 2004; 66:281-5.

Orlay G. Haemorrhoids - a review. Aust Fam Physician 2003;32:523-6.

Hartlay GC. Rectal bleeding. Aust Fam Physician 2000;29:829-33.

Shoaib M, Ali AA, Naqvi N, Gondal KM, Chaudhry AM. Open versus closed haemorrhoidectomy, an experience at Mayo Hospital. Ann KE Med Coll 2003;9:65-8.

Steele RJC, Campbell K. Disorders of the anal canal. In: Cuschieri SA, Steele RJC, Moossa AR, editors. Essential Surgical Practice. 4th ed. London: Arnold; 2002:634-7.

Aroya A, Perez F, Miranda E, Serrano P, Candela F, Lacueva J. et al. Open versus closed day case haemorrhoidectomy: is there any difference? Results of a prospective randomized study. Int J Colorectal Dis 2004;19:370-3.

Ahmed AN, Fatima N, Hussain RA, Chowdhry ZA, Qadir SNR. Strengths and limitations of closed vs open haemor- rhoidectomy of 2nd and 3rd degree. Ann KE Med Coll 2003;9:219-20.

Kim SH, Chung CS. Open VS. closed hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 2005;48:108-13.

Ho YH, Sco-choen F, Tan M, Leon AF. Randomised control trial of open and closed haemorrhoidectomy. Br J Surg 1997;84:1729-30.

Malik GA, Wahab A, Ahmed I. Haemorrhoidectomy : open versus closed technique. Journal of Surgery Pakistan 2009; 170-2.

Arbman G, Krook H, Haapaniemi S. Closed vs. open hemorrhoidectomy - is there any difference? Dis Colon Rectum 2000;43(1):34-4.

Ramadan E, Vishne T, Dreznik Z. Harmonic scalpel haemorrhoidectomy: preliminary results of a new alterna tive method. Tech Coloproctol 2002;6:89-92.