การบรรจุเกลือแกงแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูลแบบประดิษฐ์เองเปรียบเทียบกับการบรรจุด้วยมือ

Main Article Content

ชุติธนา ภัทรทิวานนท์
บุญส่ง วงษ์เลิศ

บทคัดย่อ

เหตุผลการศึกษา: การบรรจุเกลือลงแคปซูลช่วยให้ผู้ป่วยกินเกลือได้ง่ายขึ้นแต่ต้องใช้เวลานานในการบรรจุ ด้วยมือ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการบรรจุเกลือแกงโดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูลด้วยมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองกับ การบรรจุด้วยมือทีละแคปซูล รูปแบบการศึกษา : การวิจัยเชิงทดลอง
วิธีการ: เปรียบเทียบระยะเวลาในการบรรจุเกลือด้วยมือทีละแคปซูลกับใช้เครื่องบรรจุแคปซูลด้วยมือที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้สถิติ t-test ประเมินมาตรฐานของเกลือแคปซูลที่ได้จากการใช้ งาน 30 ครั้ง (ถาด) โดยหา : น้ำหนักเฉลี่ยของเกลือแคปซูลและสุ่มเลือกถาดละ 10 แคปซูล จากจำนวน 30 ถาดนำมาหาความแตกต่างของน้ำหนักแต่ละเม็ดกับน้ำหนักเฉลี่ยว่าอยู่ ในช่วงมาตรฐาน (±10%) หรือไม่ หาจำนวนผู้ที่พึงพอใจในการใช้งาน
ผลการศึกษา: เครื่องบรรจุแคปซูลด้วยมือที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เวลาน้อยกว่าการบรรจุด้วยมือทีละแคปซูลร้อยละ 63.41 ต่อแคปซูล โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.000) เกลือแคปซูล มีน้ำหนักเกลือ 0.78 กรัม (13 mEq) ซึ่งมืน้ำหนักมากกว่าเกลือเม็ด (0.3 กรัม, 5 mEq) ถึง 2.6 เท่า โดยแต่ละเม็ดมีน้ำหนักแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ยไม่มากกว่า ±10% ซึ่งอยู่ใน ช่วงมาตรฐานผู้ใช้งานทุกคนมีความพึงพอใจ ใช้ต้นทุน250บาทต่อเครื่องขนาด 100แคปซูล
สรุป: เครื่องบรรจุแคปซูลด้วยมือที่ประดิษฐ์ขึ้นช่วยให้บรรจุเกลือลงแคปซูลได้สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานซึ่งอาจประยุกต์โดยนำไปใช้บรรจุยาอื่นๆ รวมทั้งสมุนไพร
คำสำคัญ: เครื่องบรรจุแคปซูล, เกลือแคปซูล

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Drugsite Trust. Sodium Chloride. Drug Information Online. [online]2010 [cited 2011 Feb 3]. Available from: URL: https:// www.drugs.com/mtm/sodium-chloride. html
2. Lewis JL. Hyponatremia. The Merck
Manual Online Medical Library, [online] 2009 [cited 2010 Nov 16].Available from:URL:https://www.merckmanuals.com/professional/secl2/chl56/chl56d. html
3. McEvoy GK, Miller JL, Snow EK,Welsh OH, editors. Sodium chloride. AHFS Drug Information. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2009.
4 . Answers Corporation. How many meq of sodium in 1 gram of sodium chloride?. WikiAnswers, [online] 2010 [cited 2010 Nov 17]. Available from: URL:https://wiki.answers. com/Q/How_many_meq_of_sodiumjn_1_gram_of_sodium_chloride
5. Answers Corporation. How much does one teaspoon of table salt weigh?.WikiAnswers. [online] 2010 [cited 2010 Nov 17]. Available from: URL: https://wiki.answers.COm/Q/How_much_does_ one_teaspoon_of_table_salt_weigh
6. Grover S. Manual Capsule Filling Machine. Grover International. [online]2005 [cited 2008 Aug 18]. Available from: URL: https://www.groversequip.com/mcapfilling.htm
7. The United States Pharmacopeial Convention. The United States pharmacopeia 24: The National Formulary 19. Philadelphia: National Publishing; 1999.