ความชุกของภาวะถอนสุราในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย

Main Article Content

ธรรมศักดิ์ อัจฉยะสวัสดิ์

บทคัดย่อ

เหตุผลของการทำการศึกษา: ปัญหาการติดสุราและการดื่มสุราแบบอันตรายมีเพิ่มมากขึ้น การลดปริมาณ ดื่มอย่างทันทีในผู้ติดสุรากระตุนให้เกิดภาวะถอนสุรา การดื่มสุรามากเกินไป ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การตกจากที่สูง หรืออุบัติเหตุ จากการทำงาน ผู้บาดเจบที่เข้ารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินสวนหนึ่ง ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดภาวะถอนสุราขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความซุกของภาวะถอนสุรา ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการนอน โรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม กระดูกขาย
สถานที่ทำการศึกษา: โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังเซิงพรรณนา
ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา: รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่เช้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกขายโรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่มีวินิจฉัยโรคร่วม 1. Alcohol, acute intoxication 2.Alcohol, harmful use หรือ 3.Alcohol dependence ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จำนวน 82 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเซิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และสถิติ Chi-square
ผลการศึกษา: ความซุกของภาวะถอนสุราในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม กระดูกขาย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร้อยละ 41.5 ผู้ป่วยส่วนใหญ่สถานภาพ สมรสคู่ (ร้อยละ 48.8) และประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 51.2) อายุ เฉลี่ยของผู้ป่วย 37.8 ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.0) ผู้ป่วยส่วนใหญ่วินิจฉัย Cerebral concussion without open intracranial wound (ร้อยละ 30.5)
ผู้ป่วยกลุ่มที่เกิดคำสำคัญ: ภาวะถอนสุรามีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานกว่ากลุ่เมที่ไม่เกดภาวะถอนสุราอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (p-value = 0.116)
สรุป: ความซุกของภาวะถอนสุราร้อยละ 41.5 ของผู้ป่วยที่เช้ารับการรักษาในหอ ผู้ป่วยศลยกรรมกระดูกขาย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้ป่วยกลุ่มที่เกิดภาวะ ถอนสุรามีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น
คำสำคัญ: ภาวะถอนสุรา, ความซุกภาวะถอนสุรา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Clinician’s guide for helping patients who drink too much. . Available from: http://www.niaaa.nih. gov/guide.
2. บัณฑิต ศรไพศาล, จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ, กมลา วัฒนพร. รายงานสถานการณ์สุราประจำปี พ.ศ. 2553. กรุงเทพๆ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2553.
3. Victor M, Adams RD. The effect of alcohol on the nervous system. Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1953; 32: 526-73.
4. มาโนช หล่อตระกูล. กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุราและการรักษาในปัจจุบัน (Alcohol withdrawal syndromes). . Available from: http://www.ramamental.com/psychiatrist/ alcohol-withdrawal-syndromes/
5. Anderson P, Cremona A, Paton A, Turner C, Wallace P. The risk of alcohol. Addiction 1993; 88: 1493-508.
6. ทักษพล ธรรมรังสี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล, กมลา วัฒนพร, นงนุช ใจชื่น. ผลการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบาดเจ็บที่มาเข้ารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2556
7. WHO. int (Homepage on the internet). International Classification of Diseases (ICD) . Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/
8. WHO. int (homepage on the internet). Atlas of substance use disorders. Resources for the prevention and treatment of substance use disorders (SUD). Country Profile: Thailand. . Available from: http://www.who.int/substance_abuse/ publications/atlas_report/profiles/thai land.pdf
9. ชาญวิทย์ พนมเสริฐ. ผลการใช้แบบประเมินการถอนแอลกอฮอล์ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดสุราหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2554;26: 2:331-42
10. Natapon Burapakajornpong, Benchalak Maneton, Manit Srisurapanont. Pattern and risk factors of alcohol withdrawal delirium. J Med Assoc Thai 2011; 94: 8: 991-7