รายงานผู้ป่วยถุงนํ้าตาอักเสบจากการติดเชื้อเมลิออยโดสิส

Main Article Content

เพชรดา อี้งอร่าม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานผู้ป่วยภาวะถุงใ!าตาอักเสบในเด็กจากเชื้อเมลิออยโดสิส ในจังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา: ศึกษาและน่าเสนอประวัติ อาการแสดง ลักษณะการดำเนินโรค และผลการรักษาของผู้ป่วย รายงานผ้ป่วย: เด็กชายไทยอายุ 9 ปีรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการไข้สูงลอย เกล็ดเลือดตํ่า ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก หลังจากเกล็ดเลือดและฮีมาโตคริตเป็น ปกติ ผู้ป่วยยังคง มีไข้สูง และมีก้อนบวมแดงบริเวณหัวตา เจาะหนองปนกับใ!าตาส่งเพาะเชื้อพบเชื้อ Burkholderia pseudomoUei และตรวจพบแอนติบอดีของเซือในเลือด
สรุป: ภาวะถุงใ!าตาอักเสบในเด็กพบไดํใม่บ่อย แพทย์ควรให้ความสำคัญในการหาสาเหตุ ของโรคสาเหตุหนึ่งที่พบได้น้อยคือการติดเชื้อเมลิออยโดสิส ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ด้วยยาที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อ เพื่อป็องกันภาวะแทรกซ้อนและการกลับเป็นซํ้า
คำสำคัญ: เมลิออยโดสิส ถุงใ!าตาอักเสบในเด็ก

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Ostler HB. Diseases of the External Eye and Adnexa: A text and atlas. Maryland : Williams & Wilkins; 1993.
2. Purgason PA, Hornblass A, Loeffler M. Atypical Presentation of Fungal Dacryocystitis. Ophthalmology 1992;99: 9:1430-32.
3. Whitehead AL. Ocular Tuberculosis. Br J Ophthalmol 1922:6:529-37.
4. John AG. Lander. Tuberculous Dacryocystitis. Aus J Ophthalmol 1974;2:2:89- 90.
5. Wirostko WJ, Garcia GH, Cory S, Harris GJ. Acute Dacryocystitis as a Presenting Sign of Pediatric Leukemia. Am J Ophthalmol 1999;127:6:734-36.
6. Yanoff M, Duker JS, Ophthalmology. 3ed. China : Mosby; 2009:1484-85.
7. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ. โรคติดเชื้อทางเขตร้อนที่พบบ่อยในประเทศไทย (Common Tropical Infectious Diseases in Thailand). ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา; 2549 : หน้า 117.
8. Suwanwatana C. Acute dacryocystitis due to Pseudomonas pseudomellei. SrinagarindHosp Med J 1990;5:1:45-7.
9. ชิษณุ พันธ์เจริญ. การติดเชื้อร่วม (co-infection) ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกิ. ใน: ซิษณุ พันธ์เจริญ, วันล่า กุลวิชิต, ธีรพงษ์ ตันฑวิเจียร, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ. ไข้เลือดออก. กรุงเทพฯ : เพนตากอน แอดเวอรไทชิ่ง; 2546: หน้า 123-32.
10. Pancharoen C, Thisyakorn U. Co-infection with dengue patients. Pediatr Infect Dis J 1998; 17:1:81-2.
11. Pongrithsukda V, Simakachorn N, Pimda J. Childhood Melioidosis in Northeastern of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1988; 19:2: 370-2.
12. Silpapojakul K. Melioidosis in Southern Thai Children. Songkla Med J 2004; 22:suppl 2:363-9.