กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

Main Article Content

เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. มาตรา 5 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. มาตรา 5 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. มาตรา 42 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4. มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
5. มาตรา 193/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 193/1
6. มาตรา 193/2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์
7. มาตรา 193/3 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/3 วรรคสอง
8. มาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 193/8
9. มาตรา 42 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
10. มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542
11. มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
12. มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
13. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
14. มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
15. มาตรา 72(1) แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
16. มาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542