การใช้ Ultrasound ทำนาย Discordant twins ในโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

Main Article Content

พรไพโรจน์ มิตรปราสาท

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: น้ำหนักที่แตกต่างกันมากของทารกครรภ์แฝด พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของทารกปริกำเนิด จากการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการใช้ ultrasound ในการทำนาย discordant twins พบว่ามีความแม่นยำแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ จึงต้องการศึกษาถึงความแม่นยำในการทำนาย เพี่อจะได้นำไปใช้ปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์: เพี่อศึกษาความแม่นยำในการวินิจฉัย discordant twins จาก ultrasound โดยใช้ค่าแตกต่างของ BPD, FL, AC และ EFW ในโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
รูปแบบการวิจัย: วิจัยแบบย้อนหลังโดยใช้ diagnostic test
วิธีการวิจัย: เก็บข้อมูลแบบย้อนหลังของสตรีตั้งครรภ์แฝดที่คลอดในโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป โดยทารกทั้งคู่ไม่พบว่ามีความพิการหรือเสียชีวิต
ผลการศึกษา: สตรีตั้งครรภ์แฝดที่ศึกษา จำนวน 374 ราย พบ discordant twins 68 ราย คิดเป็นความชุก ร้อยละ 18.18 ทารกที่เล็กกว่าในกลุ่ม discordant twins มีน้ำหนักเฉลี่ยที่น้อยกว่าและมี APGAR score ที่ 1 นาที และ 5 นาที ต่ำกว่า ในกลุ่ม concordant twins การทำนาย discordant twins ด้วย ultrasound พบว่า ค่าแตกต่างของ AC และ EFW มี sensitivity ร้อยละ 70, 70 มี specificity ร้อยละ 81.25, 77.88 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าแตกต่างของ BPD และ FL
สรุป: การทำนาย discordant twins โดยใช้ค่าแตกต่างของ AC และ EFW มีแนวโน้มในการทำนายที่แม่นยำกว่าค่าแตกต่างของ BPD และ FL และน่าจะนำไปใช้ปฏิบัติได้
คำสำคัญ: Ultrasound, ทำนาย, discordant twins

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Rao A, Sairum S, Shehata H. Obstetric complications of twin pregnancies. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2004 : 18 : 557-76.

Sue KS, Steven LW. Ultrasonic prediction of discordant growth in twin pregnancies. Fetal Diagn Ther 1993 ; 8:241-6.

Erkkola R, Ala-Mello. S, Piiro O, Kero P. Growth discordancy in twin pregnancies : a risk factor not detected by measurements of biparietal diameter. Obstet Gynecol 1985;66:203-6.

Eberle AM, Levesque D, Vintzielos AM, Egan JFZ. Placental pathology in discordant twins. Am J Obstet Gynecol 1993 ; 169 : 1-5.

Blickstien I, Shoham-Schwartz z, Lancet M, Borenstein R. Characterization of the growth-discordant twin. Obstet Gynecol 1987 ; 70:11-5.

Boonyarangkul A, Tanawattanacharoen S. Discordant twins in King Chulalongkom memorial hospital : 6 years review of incidence and outcomes. Thai J Obstet Gynecol 2002; 14 : 255-9.

Pongpanich W, Borriboonhirunsarn D. Prevalence and associated factors of discordant twins in Siriraj hospital. I Med Assoc Thai 2006 : 89:283-7.

Nassar AH. Usta IM, Khalil AM, Aswad NA. Neonatal outcome of growth discordant twin gestations. J Ped Med 2003; 31:330-6.

Chittacharoen A, Leelapattana P, Phuapradit W, Herabutya Y. Ultrasonographic diagnosis of discordant growth in twin pregnancies. Thai ] Obstet Gynecol 2000;12:181-4.

Storlazzi E, Vintzileos AM, Anthony M, Campbell WA. Ultrasonic diagnosis of discordant fetal growth in twin gestations. Obstet Gynecol 1987; 69:363-7.

Blikstein I, Friedman A, Caspi B, Lancet M. Ultrasonic prediction of growth discordancy by intertwin difference in abdominal circumference. Int Gynecol Obstet 1989;29:121-4.

Stephanie LK, Denyse RN, Line L. Prediction of growth discordance in twins with the use of abdominal circumference ratios. Am J Obstet Gynecol 2005 ;192 : 247-51.

Chamberlain P, Murphy M, Comerford FR. How accurate is antenatal sonographic identification of discordant birth weight in twins? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991;40:91-6.

Caravello JW, Chauhan SP, Morrison JC, Magann EF. Sonographic examination dose not predict twin growth discordance accurately. Obstet Gynecol 1997;84:529-33.