การติดเชื้อบริเวณลำคอส่วนลึก

Main Article Content

บุญชัย วิรบุญชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงลักษณะผู้ป่วย การดำเนินของโรค เชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุ ผลการ รักษาในผู้ป่วย Deep neck infection
วิธีการศึกษา: ผู้ศึกษาได้ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย 251 ราย ที่เข้ารับการรักษาด้วย Deep neck infection ในโรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่าง ตุลาคม 2547-กันยายน 2551
ผลการศึกษา: Deep neck infection พบในทุกเพศ ทุกช่วงอายุ, ทุกฤดูกาล ในช่วงปลายฤดูหนาว พบมากกว่าเล็กน้อย Submaxillary space, Peritonsillar space และ Ludwig’s angina เป็นตำแหน่งติดเชื้อที่พบบ่อย เชื้อกลุ่ม Streptococcus และ Klebsiella pneumoniae เป็นเชื้อโรคทีพบได้บ่อย
สรุปผล: Deep neck infection เป็นปัญหาสำหรับแพทย์ โสต ศอ นาสิก ทั้งด้านการวินิจฉัย และการรักษา การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา ผู้ป่วยเหล่านี้
Key words: Complication, diagnosis, infection, neck, treatment

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. จักรพงศ์ คล้ายคลึง, ลลิดา เกษมสุวรรณ, บุญชูกุลประดิษฐารมณ์. Deep Neck Abscess: Clinical Review in Ramathibodi Hospital วารสาร หู คอ จมูก และ ใบหน้า 2543;1(1):43-47

2. กิร์ดนัย อัศวกุล. การติดเชื้อบริเวณช่องโพรง ของศีรษะและลำคอในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา.วารสาร หู คอ จมูก และ ใบหน้า 2550;8(2):44-49

3. Rubuzzi DD, Johnson JT D, Diagnosis and management of deep neck infection. American Academy of Otolaryngology Self-Instructional Package, 1978.

4. Huang TT, Liu TC, Chen PR, Tseng FY, YehtH, Chen YS. Deep neck infection : Analysis of 185 cases. Head & Neck 2004:26(10):854-60.

5. Huang TT, Tseng FY Yeh TH, Hsu CJ, Chen YS. Factors affecting the bacteriology of deep neck infection : a retrospective study of 128 patients. ActaOtolaryngol. 2006 Apr; 126(4):396-401.

6. Boyanova L, Kolarov R, Gergova G, Deliverska E, Madjarov J, Marinov M, Mitov I. Anaerobic bacteria in 118 patients with deep-space head and neck infections from the University Hospital of Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria. J Med Microbiol 2006;55:1285-9.

7. Suehara AB, Goncalves AJ, Alcadipani FAMC, Norberto KodiKavabata, Menezes MB, Deep neck infection-analysis of 80 cases. Rev Bras Otorrinolaringol 2008;74(2):253-9.

8. Bottin R, Marioni G, Rinaldi R, Boninsegna M, Salvadori L, Staffieri A. Deep neckinfection : a present-day complication. A retrospective review of 83 cases (1998-2001). Eur Arch Otorhinolaryngol 2003;260(10):576-9.

9. Har-El G, Aroesty JH, Shaha A, Lucente FF. Changing trends in deep neck abscess. A Retrospective study of 110 patients. Oral Surg Oral Med Oral Patho1994;77:446-50.

10. Yang SW, Lee MH, Lee YS, Huang SH, Chen TA, Fang TJ. Analysis of life-threatening complications of deep neck abscess and the impact of empiric antibiotics. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2008 1-70(4):249-65.

11. Marioni G, Rinaldi R, Staffieri C, Marchese- Ragona R, Saia G, Stramare R, Bertolin A, Dal Borgo R, Ragno F, Staffieri A. Deep neck infection with dental origin : analysis of 85 consecutive cases (2000-2006). Acta Otolaryngol 2008;128(2):201-6.

12. Chen MK, Wen YS, Chang CC, Lee HS, Huang MT, Hsiao HC. Deep neck infections in diabetic patients. . Am J Otolaryngol 2000;21(3):169-73.

13. Huang TT, Tseng FY, Yeh TH, Hsu CJ, Chen YS. Factors affecting the bacteriology of deep neck infection : a retrospective study of 128 patients. Acta Otolaryngol 2006;126(4)396-401.

14. Odell P. Infections of the fascial spaces of the neck. J Otolaryngol 1990,19:201-5

15. โรงพยาบาลสุรินทร์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก งานจุลชีววิทยา. ผลสรุปรายงานความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2551. สุรินทร์ : โรงพยาบาลสุรินทร์; 2551.